Rapporter

banner-forside
Alle
Administrasjon og organisering
Helse og omsorg
Oppvekst
Plan byggesak og teknisk
fakaark l%c3%b8renskog
Barneverntjenesten i Lørenskog
09.11.2017
Det er blitt gjennomført en forvaltningsrevisjon som ser nærmere på organisering, ressursbruk, saksbehandling, forebyggende virksomhet og internkontroll for barneverntjenesten i Lørenskog.
Les mer
Rapporter, Oppvekst
fakaark nes
Forebyggende arbeid for barn og unge i Nes
09.11.2017
Revisjonen har sett på hvorvidt Nes kommune ivaretar sitt ansvar for å sikre et målrettet og helhetlig forebyggende arbeid for barn og unge i kommunen.
Les mer
Rapporter, Oppvekst
faktaark
Folkehelsearbeid i Gjerdrum kommune
02.11.2017
Gjerdrum kommune har etter revisjonens syn lagt et godt grunnlag for et folkehelsearbeid som er langsiktig, systematisk og kunnskapsbasert. Undersøkelsen viser at kommunen har utarbeidet et oversiktsdokument over befolkningens helsetilstand som i all hovedsak innfrir kravene i lov og forskrift. Undersøkelsen viser videre at kommunen har organisert folkehelsearbeidet på en måte som legger til rette for koordinering og tverrfaglig involvering på tvers av kommunens sektorer. Revisjonen mener imidlertid det er et potensiale for et mer systematisk og forpliktende samarbeid.
Les mer
Rapporter, Helse og omsorg
fakaark sykefrav%c3%a6r
Sykefraværsarbeid - Rælingen kommune
01.11.2017
Formålet med undersøkelsen har vært å vurdere kommunens iverksetting og bruk av systemer og rutiner for sykefraværsoppfølging. Revisjonen viser at kommunens nye sykefraværsrutine i det alt vesentlige er implementert og forankret i kommunens virksomheter, men at det finnes potensiale for å styrke sykefraværsarbeidet på noen områder.
Les mer
Rapporter, Helse og omsorg
fakaark fastlegeordningen
Fastlegeordningen i Aurskog-Høland
18.10.2017
Formålet med undersøkelsen har vært å vurdere hvordan Aurskog-Høland kommune ivaretar sitt ansvar for å tilby fastlegeordning for sine innbyggere. Undersøkelsen viser at kommunen i det alt vesentlige ivaretar sitt ansvar for å tilby fastlegetjenester til sine innbyggere. Revisjonen vurderer likevel at kommunen ikke oppfyller kravet om tilstrekkelig antall leger og ledige listeplasser. Videre er det rom for en mer systematisk oppfølging av fastlegene fra kommunens side.
Les mer
Rapporter, Helse og omsorg
fakaark
Eiendomsforvaltning – en kostra- og regnskapsanalyse
05.10.2017
Formålet med prosjektet har vært å undersøke nivået på kommunens utgifter til drift og vedlikehold av formålsbyggene. Revisjonen fant at nivået ligger høyere i Lørenskog enn i de kommunene som det sammenlignes med. Rapporten forklarer dette nærmere.
Les mer
Rapporter, Plan byggesak og teknisk
faktaark %c3%98ru
Øvre Romerike Utvikling (ØRU)
07.07.2017
Formålet med revisjonsprosjektet har vært å kartlegge hvilke tiltak styret i ØRU satte inn for å følge opp nummererte brev og revisjonsberetninger fra regnskapsrevisor. Videre har formålet vært å undersøke om det har vært tilfredsstillende rutiner og praksis for oppfølging av bonusordningen i ØRIK.
Les mer
Rapporter, Administrasjon og organisering
faktaark
Barneverntjenesten i Nannestad
29.06.2017
Undersøkelsen av barnevernet i Nannestad viser blant annet at kommunen har hatt en god utvikling når det gjelder overholdelse av undersøkelsesfrister i barnevernssaker. Undersøkelsen viser også at kommunen langt på vei fyller lovens krav til internkontroll i barneverntjenesten, men at det er flere forbedringspunkter.
Les mer
Rapporter, Oppvekst
faktaark
Skolehelsetjenesten i Ullensaker
24.05.2017
Ullensaker kommune har i all hovedsak lagt til rette for at skolehelsetjenesten skal kunne bidra inn i det forebyggende arbeidet for barn og unge i kommunen. Kommunen bør imidlertid sørge for at skolehelsetjenesten også møter morgendagens behov. Les hele rapporten her.
Les mer
Rapporter, Oppvekst
faktaark
Gjennomgang av investeringsprosjekter i tidligfasen i Aurskog-Høland
22.05.2017
Undersøkelsen viste at Aurskog-Høland kommune har etablert en modell for gjennomføring av planleggingsfasen i kommunens investeringsprosjekter på overordnet nivå, men innholdet i systemet er ikke på plass på undersøkelsestidspunktet. I faktaarket blir rapportens hovedfunn presentert. En oppsummering av undersøkelsen, inkludert revisjonens vurderinger, gis i rapportens sammendrag og kapittel 10.
Les mer
Rapporter, Plan byggesak og teknisk
faktaark s%c3%b8rum
Forvaltningsrevisjon om offentlige anskaffelser og oppfølging av rammeavtaler i Sørum
22.05.2017
Undersøkelsen viste at Sørum kommune blant annet ikke etterlever regelverket for offentlige anskaffelser fullt ut. I faktaarket blir rapportens hovedfunn presentert. En oppsummering av undersøkelsen, inkludert revisjonens vurderinger, gis i rapportens sammendrag.
Les mer
Rapporter, Administrasjon og organisering
faktaark eiendomsskatt
Forvaltningsrevisjon eiendomsskatt Skedsmo kommune
27.04.2017
Undersøkelsen viser at både retakseringen i 2014 - 2015 og behandlingen av klager i det alt vesentlige har vært i samsvar med kommunens retningslinjer og vedtekter. Revisjonen konkluderer likevel med at det fremstår som noe uklart hvilke prinsipper som ble lag til grunn for verdsettelse av takster på den enkelte eiendom.
Les mer
Rapporter, Administrasjon og organisering
faktaark nittedal
Forvaltningsrevisjon om beredskap mot alvorlige hendelser på skolene i Nittedal
27.04.2017
Forvaltningsrevisjonen viser at beredskapsarbeidet mot alvorlige hendelser på skolene i Nittedal legger godt til rette for at de ansatte og elevenes sikkerhet ivaretas.
Les mer
Rapporter, Oppvekst
faktark eidsvoll 3 bilder
Forvaltningsrevisjon om vedlikehold av formålsbygg i Eidsvoll kommune
11.01.2017
Undersøkelsen viser blant annet at Eidsvoll kommune er i en prosess for å implementere et nytt, elektronisk internkontrollsystem og at tilstanden på formålsbyggene ikke er tilfredsstillende kartlagt. Rapportens hovedfunn presenteres i faktaarket. Konklusjoner og anbefalinger finner du i rapportens sammendrag.
Les mer
Rapporter, Plan byggesak og teknisk
faktaark nes
Spesialpedagogisk hjelp til barn under skolepliktig alder i Nes kommune
01.12.2016
Undersøkelsen viste at Nes kommune har et godt system for å sikre retten til spesialpedagogisk hjelp for barn under skolepliktig alder. Faktarket gir deg en rask presentasjon av rapportens hovedfunn. Rapportens sammendrag gir deg en oppsummering av undersøkelsen og revisjonens vurderinger.
Les mer
Rapporter, Oppvekst
faktaark fet
Forvaltningsrevisjon spesialpedagogisk hjelp til barn i barnehage Fet kommune
01.12.2016
Undersøkelsen viste at Fet kommune særlig har utfordringer med å sikre at barn med behov for spesialpedagogisk hjelp får oppfyllt denne retten innen rimelig tid. I faktaarket blir rapportens hovedfunn presentert. En oppsummering av undersøkelsen med blant annet revisjonens vurderinger gis i rapportens sammendrag.
Les mer
Rapporter, Oppvekst
faktaark l%c3%b8renskog
Forvaltningsrevisjon av informasjonssikkerhet når det gjelder personopplysninger i barnevern og skole
25.08.2016
Revisjonen har levert en forvaltningsrevisjon om barnevernet og skolene i Lørenskog kommune ivaretar informasjonssikkerheten når personopplysninger behandles. Formålet har vært å bidra til økt fokus og regeletterlevelse innenfor personvern og informasjonssikkerhet i Lørenskog kommune.
Les mer
Rapporter, Administrasjon og organisering
faktaark r%c3%a6lingen
Forvaltningsrevisjon barnevern Rælingen
25.08.2016
Rælingen kommune har gode rutiner som sikrer at lovens krav til saksbehandlingsfrister og oppfølging av barn i fosterhjem. Undersøkelsen viser likevel at det er fristbrudd i flere saker og at enkelte barn ikke får lovpålagte besøk.
Les mer
Rapporter, Oppvekst
faktaark l%c3%b8renskog
Forvaltningsrevisjon av informasjonssikkerhet når det gjelder personopplysninger i barnevern og skole
25.08.2016
Revisjonen har levert en forvaltningsrevisjon om barnevernet og skolene i Lørenskog kommune ivaretar informasjonssikkerheten når personopplysninger behandles.
Les mer
Rapporter, Oppvekst
faktaark hurdal
Forvaltningsrevisjon av forebyggende arbeid for barn og unge i risikosoner i Hurdal kommune
20.04.2016
Hurdal kommune gjør mye godt i sitt forebyggende arbeid for barn og unge i risikosoner. Økt grad av dokumentasjon vil gjøre at tiltakene treffer risikosonene bedre og blir mer robuste i gjennomføringen.
Les mer
Rapporter, Oppvekst
faktaark skedmso skole
Tilpasset opplæring i Skedsmoskolen
20.04.2016
Revisjonen har undersøkt om kommunen har systemer som sikrer lovens krav om tilpasset opplæring og i hvilken grad det legges til rette for å kunne gi tilpasset opplæring.
Les mer
Rapporter, Oppvekst
faktaark ullensaker bilde
Forvaltningsrevisjon av vedlikehold av bygg i Ullensaker kommune
01.02.2016
Kommunen har klart å snu en negativ utvikling. Fra å ligge i etterkant med å få brukt vedlikeholdsmidlene i budsjettåret på en planmessig måte, ligger kommunen nå i forkant og dermed starte vedlikehold tidlig i budsjettåret.
Les mer
Rapporter, Plan byggesak og teknisk
faktaark nannestad
Tildeling av korttidsopphold på sykehjem – Nannestad kommune
17.12.2015
Romerike revisjon har levert en forvaltningsrapport om praksis for tildeling av korttidsopphold på sykehjem i Nannestad kommune. Formål med undersøkelsen har vært å undersøke i hvilken grad tildeling av korttidsopphold bygger på faglige standarder og krav i forvaltningsloven, og om samhandlingen med sykehusene om utskrivningsklare pasienter er tilfredsstillende.
Les mer
Rapporter, Helse og omsorg
bilde - faktaark
Forvaltningsrevisjon av vedtaksoppfølging i Gjerdrum kommune
17.12.2015
RRI har levert forvaltningsrevisjonsrapport om administrasjonens iverksetting av kommunestyrets vedtak i Gjerdrum kommune. Formålet med prosjektet har vært å vurdere om kommunestyrets vedtak blir iverksatt som forutsatt.
Les mer
Rapporter, Administrasjon og organisering
faktaark r%c3%a6lingen
Rapporter om psykisk helse og rus
18.09.2015
RRI har levert forvaltningsrevisjonsrapporter om psykisk helse og rus til kontrollutvalgene i Rælingen, Skedsmo, Lørenskog og Ullensaker. Formålet har blant annet vært å undersøke om kommunen sikrer at pasienter over 18 år med psykiske vansker/lidelser og/eller rusavhengighet får et helhetlig og koordinert tilbud.
Les mer
Rapporter, Helse og omsorg
faktaark a-h
Rapporter om tildeling av korttidsopphold i institusjon
17.09.2015
RRi har levert forvaltningsrevisjonsrapportene «Korttidsopphold i institusjon. Tildelingspraksis og internkontroll» til kontrollutvalgene i Aurskog- Høland, Fet og Nes. Formålet med undersøkelsene har vært å vurdere i hvilken grad kommunenes praksis ved tildeling av korttidsopphold i institusjon bygger på faglige standarder og er i samsvar med krav til god saksbehandling. Videre vurderes det om internkontrollen for tildeling av institusjonsplasser er tilstrekkelig.
Les mer
Rapporter, Helse og omsorg
plakat-krogstad
Forvaltningsrevisjonsrapport i selskapet Krogstad Miljøpark AS
10.09.2015
RRI har levert forvaltningsrevisjonsrapport om Krogstad Miljøpark AS til kontrollutvalget i Sørum kommune. Formålet har vært å klargjøre og belyse enkelte konkrete problemstillinger bl.a. i tilknytning til bygging av infrastrukturtiltak fra riksveg fram til miljøparkens område.
Les mer
Rapporter, Plan byggesak og teknisk
romerike-revisjon-rgb
Revisjonsrapport
06.05.2015
Styret i SAMARBEIDSRÅDET FOR NEDRE ROMERIKE forespurte Romerike revisjon IKS om å undersøke SNRs organisasjon, administrasjon og oppgaveportefølje våren 2014. Revisjonen avla sin rapport i januar 2015.
Les mer
Rapporter, Administrasjon og organisering
plakat-bilde
Hjemmesykepleie: internkontroll, dokumentasjon og kvalitet
27.03.2015
RRI har levert forvaltningsrevisjonsrapporten «Hjemmesykepleie: internkontroll, dokumentasjon og kvalitet» til kontrollutvalget i Eidsvoll. Formålet med prosjektet har vært å undersøke om brukerne av hjemmetjenester mottar tjenester de har krav på og om kommunen har et tilfredsstillende internkontrollsystem som sikrer kvaliteten i tjenesten.
Les mer
Rapporter, Helse og omsorg
faktaark som bilde
Oppfølging av vedtak i Nittedal kommune
14.12.2014
Nittedal kommune gjør etter revisjonens vurdering en god jobb når det gjelder oppfølging og iverksetting av politiske vedtak. Det bør arbeides videre med vedtaksoppfølgingssystemet og kommunikasjon.
Les mer
Rapporter, Administrasjon og organisering
plakat-rapport-2014-01-skedsmo-eiendomsforvaltning
Ny rapport om eiendomsstrategi og drift og vedlikehold i Skedsmo kommune
03.10.2014
I rapporten ser revisjonen først på om eiendomsforvaltningen i Skedsmo har en overordnet politisk vedtatt eiendomsstrategi. Revisjonen ser på hvilke elementer i en eiendomsstrategi som er på plass og hvilke elementer som mangler.
Les mer
Rapporter, Plan byggesak og teknisk
Lik denne siden
Vi hjelper kommunene med:
Regnskapsrevisjon
Forvaltningsrevisjon
Selskapskontroll
Undersøkelser/granskning
Foredrag
Konsulenttjenester
Send oss en forespørsel:
Har du viktig informasjon, kontakt oss her
Vi hjelper kommunene med:
Regnskapsrevisjon
Forvaltningsrevisjon
Selskapskontroll
Undersøkelser/granskning
Foredrag
Konsulenttjenester
Send oss en forespørsel: