Forvaltningsrevisjon

Det er kontrollutvalget i kommunen som bestiller en forvaltningsrevisjon. Bestillingene om forvaltningsrevisjon tar ofte utgangspunkt i en analyse av kommunens virksomhet og en plan for forvaltningsrevisjon. Prioriteringene av prosjekter gjøres ut i fra vurderinger av hvor det er størst risiko for mangler eller feil, og hvor konsekvensene av dette antas å være størst.

Formålet med forvaltningsrevisjon er å:
  • bidra til økt effektivitet og måloppnåelse i kommunene
  • sikre at kommunene driver i samsvar med gjeldende regelverk
  • bidra til læring og forbedring av kommunens virksomhet

Forvaltningsrevisjon skal fungere som en kontrollmekanisme mellom kommunestyret og administrasjonen, i tillegg til å bidra til læring og forbedring.

Revisjonens oppgaver er regulert i egen forskrift om revisjon. Forvaltningsrevisjon foretas i henhold til god kommunal revisjonsskikk og standarder på området. 
Lik denne siden
Vi hjelper kommunene med:
Regnskapsrevisjon
Forvaltningsrevisjon
Selskapskontroll
Undersøkelser/granskning
Foredrag
Konsulenttjenester
Send oss en forespørsel:
Har du viktig informasjon, kontakt oss her
Vi hjelper kommunene med:
Regnskapsrevisjon
Forvaltningsrevisjon
Selskapskontroll
Undersøkelser/granskning
Foredrag
Konsulenttjenester
Send oss en forespørsel: