bilde-rapport

Byggesaksbehandling i Lillestrøm kommune

01.02.2022
Revisjonen har undersøkt om Lillestrøm kommune har en forsvarlig saksbehandling av byggesaker. Undersøkelsen viser at Lillestrøm kommune har en avklart ansvars- og oppgavefordeling i byggesaksbehandlingen, både når det gjelder saksbehandling, kvalitetssikring og godkjenning av vedtak. Det er utarbeidet skriftlige rutiner, veiledere og maler som bidrar til å sikre en ensartet praksis i saksbehandling av ulike sakstyper, samt sjekklister med sjekkpunkt om habilitet. Undersøkelsen viser videre at det ikke gjennomføres systematiske vurderinger av hvor i arbeidsprosessene for behandling av byggesaker det foreligger risiko for feil, svikt og mangler. Tallene fra KOSTRA viser at en stor del av sakene med tre og tolv ukers frist i perioden 2020 – 2021 har blitt behandlet innen fristene, men behandling av både klagesaker og forhåndskonferanser i mange tilfeller har overskredet fristene, og at fristoverskridelsene i de fleste tilfeller er store.
 

Byggesaksbehandling i Lillestrøm kommune

01.02.2022
Revisjonen har undersøkt om Lillestrøm kommune har en forsvarlig saksbehandling av byggesaker. Undersøkelsen viser at Lillestrøm kommune har en avklart ansvars- og oppgavefordeling i byggesaksbehandlingen, både når det gjelder saksbehandling, kvalitetssikring og godkjenning av vedtak. Det er utarbeidet skriftlige rutiner, veiledere og maler som bidrar til å sikre en ensartet praksis i saksbehandling av ulike sakstyper, samt sjekklister med sjekkpunkt om habilitet. Undersøkelsen viser videre at det ikke gjennomføres systematiske vurderinger av hvor i arbeidsprosessene for behandling av byggesaker det foreligger risiko for feil, svikt og mangler. Tallene fra KOSTRA viser at en stor del av sakene med tre og tolv ukers frist i perioden 2020 – 2021 har blitt behandlet innen fristene, men behandling av både klagesaker og forhåndskonferanser i mange tilfeller har overskredet fristene, og at fristoverskridelsene i de fleste tilfeller er store.