fag

Resultater for kommunene på Romerike

01.01.0001
Resultat kommunene på Romerike
Alle kommunene med unntak av en har et netto driftsresultat som ligger innenfor anbefalt nivå. Gjennomsnitt resultatgrad for kommunene på Romerike var på 3,7 %. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at resultat graden bør være på minst 1,75 %, andre anbefaler at dette måltallet bør være rundt 3 %.

Avstemming av kontrolloppstillingen og rene kontoer
Etter skatteforvaltningsforskriften § 7-2-11 skal det utarbeides en kontrolloppstilling over bokførte og innberettede beløp knyttet til lønnsopplysninger mv.

En del kommuner på Romerike har god kontroll på denne, men vi ser at enkelte kommuner har problemer med å avstemme kontrolloppstillingen av ulike årsaker. Den viktigste årsaken til disse problemene er at kommunen ikke avstemmer lønnsrelaterte kontoer løpende gjennom året og/eller ikke har rene kontoer i regnskaps- og lønnssystemet. 

Vi oppfordrer derfor alle kommuner og andre virksomheter til å avstemme løpende gjennom året samt ha rene lønnsrelaterte kontoer i regnskapet. Dette vil forenkle avstemmingsarbeidet i stor grad. 

Noter og notehenvisning
Noter er en forklaring og utdyping av informasjon til poster i driftsregnskapet, investeringsregnskapet, balansen, samt økonomiske oversikter.

Vi ser at en del kommuner er gode på noteopplysninger med henvisning til regnskapet. Men det er fortsatt forbedringspunkter her, spesielt gjelder dette krysshenvisning mellom note og regnskap.

Ved utforming av notene er det et krav i KRS nr. 6 (F) at det skal tas hensyn det informasjonsbehov brukerne av regnskapet har. Et kommuneregnskap er stort og komplekst, og dersom regnskapet skal være mulig å lese for menigmann bør noter og spesielt krysshenvisninger vies større oppmerksomhet enn det det gjør i dag for de kommuner som ikke har fått dette på plass fullt ut. 
fag

Resultater for kommunene på Romerike

01.01.0001
Resultat kommunene på Romerike
Alle kommunene med unntak av en har et netto driftsresultat som ligger innenfor anbefalt nivå. Gjennomsnitt resultatgrad for kommunene på Romerike var på 3,7 %. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at resultat graden bør være på minst 1,75 %, andre anbefaler at dette måltallet bør være rundt 3 %.

Avstemming av kontrolloppstillingen og rene kontoer
Etter skatteforvaltningsforskriften § 7-2-11 skal det utarbeides en kontrolloppstilling over bokførte og innberettede beløp knyttet til lønnsopplysninger mv.

En del kommuner på Romerike har god kontroll på denne, men vi ser at enkelte kommuner har problemer med å avstemme kontrolloppstillingen av ulike årsaker. Den viktigste årsaken til disse problemene er at kommunen ikke avstemmer lønnsrelaterte kontoer løpende gjennom året og/eller ikke har rene kontoer i regnskaps- og lønnssystemet. 

Vi oppfordrer derfor alle kommuner og andre virksomheter til å avstemme løpende gjennom året samt ha rene lønnsrelaterte kontoer i regnskapet. Dette vil forenkle avstemmingsarbeidet i stor grad. 

Noter og notehenvisning
Noter er en forklaring og utdyping av informasjon til poster i driftsregnskapet, investeringsregnskapet, balansen, samt økonomiske oversikter.

Vi ser at en del kommuner er gode på noteopplysninger med henvisning til regnskapet. Men det er fortsatt forbedringspunkter her, spesielt gjelder dette krysshenvisning mellom note og regnskap.

Ved utforming av notene er det et krav i KRS nr. 6 (F) at det skal tas hensyn det informasjonsbehov brukerne av regnskapet har. Et kommuneregnskap er stort og komplekst, og dersom regnskapet skal være mulig å lese for menigmann bør noter og spesielt krysshenvisninger vies større oppmerksomhet enn det det gjør i dag for de kommuner som ikke har fått dette på plass fullt ut.