bilde-rapport

Tildeling av korttidsopphold på sykehjem i Nannestad kommune

17.12.2015
Praksis for tildeling av sykehjemsplasser skal bidra til å sikre at kommunen holde seg innenfor lovens minstestandard for helse- og omsorgstjenester. Den skal i tillegg sikre likebehandling ved vurdering av behov for tjenester. For utskrivningsklare pasienter fra sykehus er god tildelingspraksis også avhengig av velfungerende samhandling og informasjonsutveksling mellom kommune og sykehus.
 
Nannestad kommune har lagt til grunn en «omsorgstrapp» for tildeling av helse- og omsorgstjenester, og har etablert kriterier for tildeling av sykehjemsplass. Kriteriene er gjort kjent for innbyggerne på kommunens hjemmeside. Revisjonen anbefaler likevel at kommunen bør vurdere å gjøre kriteriene for tildeling av korttidsopphold tilgjengelig mer samlet og helhetlig på hjemmesiden.
 
Revisjonens gjennomgang av søknader og enkeltvedtak viser at saksbehandlingen oppfyller grunnleggende krav i forvaltningsloven. Etter revisjonens vurdering er imidlertid begrunnelsene i vedtakene knappe og kunne i større grad reflektere den individuelle helse- og omsorgsfaglige vurderingen som ligger til grunn for vedtaket. Revisjonen anbefaler også at kommunen oppdaterer sitt delegeringsreglement slik at det ivaretar ny organisering på helse- og omsorgsområdet.
 
Undersøkelsen viser at Nannestad oppfyller sitt ansvar i meldingsutvekslingen med Ahus om utskrivningsklare pasienter på en god måte. Kommunen har god kommunikasjon med Ahus om ønsket kommunalt tjenestetilbud for pasienten etter utskrivning, og responderer raskt på sykehusets melding om utskrivningsklar pasient. Undersøkelsen viser imidlertid at kommunen i svært liten grad benytter systemet som er etablert for avviksmeldinger og revisjonen anbefaler at kommunen i større grad tar i bruk systemet.

Tildeling av korttidsopphold på sykehjem i Nannestad kommune

17.12.2015
Praksis for tildeling av sykehjemsplasser skal bidra til å sikre at kommunen holde seg innenfor lovens minstestandard for helse- og omsorgstjenester. Den skal i tillegg sikre likebehandling ved vurdering av behov for tjenester. For utskrivningsklare pasienter fra sykehus er god tildelingspraksis også avhengig av velfungerende samhandling og informasjonsutveksling mellom kommune og sykehus.
 
Nannestad kommune har lagt til grunn en «omsorgstrapp» for tildeling av helse- og omsorgstjenester, og har etablert kriterier for tildeling av sykehjemsplass. Kriteriene er gjort kjent for innbyggerne på kommunens hjemmeside. Revisjonen anbefaler likevel at kommunen bør vurdere å gjøre kriteriene for tildeling av korttidsopphold tilgjengelig mer samlet og helhetlig på hjemmesiden.
 
Revisjonens gjennomgang av søknader og enkeltvedtak viser at saksbehandlingen oppfyller grunnleggende krav i forvaltningsloven. Etter revisjonens vurdering er imidlertid begrunnelsene i vedtakene knappe og kunne i større grad reflektere den individuelle helse- og omsorgsfaglige vurderingen som ligger til grunn for vedtaket. Revisjonen anbefaler også at kommunen oppdaterer sitt delegeringsreglement slik at det ivaretar ny organisering på helse- og omsorgsområdet.
 
Undersøkelsen viser at Nannestad oppfyller sitt ansvar i meldingsutvekslingen med Ahus om utskrivningsklare pasienter på en god måte. Kommunen har god kommunikasjon med Ahus om ønsket kommunalt tjenestetilbud for pasienten etter utskrivning, og responderer raskt på sykehusets melding om utskrivningsklar pasient. Undersøkelsen viser imidlertid at kommunen i svært liten grad benytter systemet som er etablert for avviksmeldinger og revisjonen anbefaler at kommunen i større grad tar i bruk systemet.