bilde-rapport

Tilpasset opplæring i Skedsmo kommune

20.04.2016
Revisjonen har undersøkt om Skedsmo kommune har et «forsvarlig system» i henhold til opplæringsloven § 13-10 som skal sikre at kravene i loven innfris, herunder kravet til tilpasset opplæring. Revisjonen har også undersøkt i hvilken grad kommunen legger til rette for å kunne gi tilpasset opplæring til alle elevgrupper slik opplæringsloven § 1-3 krever.

Kommunen har et forsvarlig system
Etter revisjonens vurdering har kommunen rutiner og systemer som sikrer at kravet om «forsvarlig system» oppfylles. Blant annet har kommunen etablert et system for dialog mellom skoleledelse og kommunens skoler som sikrer informasjon og god oppfølging av skolene. Revisjonens undersøkelse viser imidlertid at kommunens systemer og rutiner for oppfølging av skolene i liten grad eksplisitt utdyper hvordan lovens krav til tilpasset opplæring skal forstås og praktiseres. Revisjonen mener at begrepet i større grad kunne vært tydeliggjort og presisert.

Lærere flest synes de lykkes med tilpasset opplæring, men det er et forbedringspotensial
Tilpasset opplæring er et virkemiddel for å oppnå et godt læringsutbytte for den enkelte elev. Flere skoler i Skedsmo kommune kan vise til gode resultater når et gjelder elevprestasjoner, noe som indikerer at skolene lykkes godt med tilpasset opplæring. Det kan likevel være et potensiale for å styrke tilpasningen, uavhengig av elevresultater. Revisjonen har lagt til grunn at tilpasset opplæring ikke bare er et virkemiddel for å oppnå gode læringsresultater, men også har en verdi i seg selv utfra behovet den enkelte elev har for å oppleve mestring og for å realisere grunnleggende prinsipper i opplæringen om likeverdighet og inkludering.
Revisjonens spørreundersøkelse til samtlige fast ansatte lærere i Skedsmoskolen viser at de fleste synes de lykkes med å tilpasse undervisningen til «vanlige» elever, men at det er mer utfordrende å tilpasse til faglig «svake» og «sterke» elever. Undersøkelsen viser også at opplevelsen av å lykkes varierer mellom skoler.
For å kunne lykkes enda bedre peker lærerne på behovet for mindre undervisningsgrupper, bedre tid å planlegge undervisningen, flere lærere, flere egnede rom og mer samarbeid. Mange av lærerne ser også behov for en mer enhetlig forståelse av hva tilpasset opplæring er og ønsker bedre kompetanse i metoder for tilpasset opplæring.
Resultatene i undersøkelsen viser etter revisjonens syn at det er godt lagt til rette for tilpasset opplæring i kommunen, men at det også er et forbedringspotensial. Revisjonen mener det kan være grunn for kommunen til blant annet å vurdere tiltak som kan bidra til å styrke mulighetene for mer samarbeid og erfaringsdeling mellom lærerne.

Tilpasset opplæring i Skedsmo kommune

20.04.2016
Revisjonen har undersøkt om Skedsmo kommune har et «forsvarlig system» i henhold til opplæringsloven § 13-10 som skal sikre at kravene i loven innfris, herunder kravet til tilpasset opplæring. Revisjonen har også undersøkt i hvilken grad kommunen legger til rette for å kunne gi tilpasset opplæring til alle elevgrupper slik opplæringsloven § 1-3 krever.

Kommunen har et forsvarlig system
Etter revisjonens vurdering har kommunen rutiner og systemer som sikrer at kravet om «forsvarlig system» oppfylles. Blant annet har kommunen etablert et system for dialog mellom skoleledelse og kommunens skoler som sikrer informasjon og god oppfølging av skolene. Revisjonens undersøkelse viser imidlertid at kommunens systemer og rutiner for oppfølging av skolene i liten grad eksplisitt utdyper hvordan lovens krav til tilpasset opplæring skal forstås og praktiseres. Revisjonen mener at begrepet i større grad kunne vært tydeliggjort og presisert.

Lærere flest synes de lykkes med tilpasset opplæring, men det er et forbedringspotensial
Tilpasset opplæring er et virkemiddel for å oppnå et godt læringsutbytte for den enkelte elev. Flere skoler i Skedsmo kommune kan vise til gode resultater når et gjelder elevprestasjoner, noe som indikerer at skolene lykkes godt med tilpasset opplæring. Det kan likevel være et potensiale for å styrke tilpasningen, uavhengig av elevresultater. Revisjonen har lagt til grunn at tilpasset opplæring ikke bare er et virkemiddel for å oppnå gode læringsresultater, men også har en verdi i seg selv utfra behovet den enkelte elev har for å oppleve mestring og for å realisere grunnleggende prinsipper i opplæringen om likeverdighet og inkludering.
Revisjonens spørreundersøkelse til samtlige fast ansatte lærere i Skedsmoskolen viser at de fleste synes de lykkes med å tilpasse undervisningen til «vanlige» elever, men at det er mer utfordrende å tilpasse til faglig «svake» og «sterke» elever. Undersøkelsen viser også at opplevelsen av å lykkes varierer mellom skoler.
For å kunne lykkes enda bedre peker lærerne på behovet for mindre undervisningsgrupper, bedre tid å planlegge undervisningen, flere lærere, flere egnede rom og mer samarbeid. Mange av lærerne ser også behov for en mer enhetlig forståelse av hva tilpasset opplæring er og ønsker bedre kompetanse i metoder for tilpasset opplæring.
Resultatene i undersøkelsen viser etter revisjonens syn at det er godt lagt til rette for tilpasset opplæring i kommunen, men at det også er et forbedringspotensial. Revisjonen mener det kan være grunn for kommunen til blant annet å vurdere tiltak som kan bidra til å styrke mulighetene for mer samarbeid og erfaringsdeling mellom lærerne.