Romerike-revisjon-RGB
Romerike-revisjon-RGB
mobilmeny
Forvaltningsrevisjonsprosjekt: hjemmesykepleie
27.03.2015
RRI har levert forvaltningsrevisjonsrapporten «Hjemmesykepleie: internkontroll, dokumentasjon og kvalitet» til kontrollutvalget i Eidsvoll.
Formålet med prosjektet har vært å undersøke om brukerne av hjemmetjenester mottar tjenester de har krav på og om kommunen har et tilfredsstillende internkontrollsystem som sikrer kvaliteten i tjenesten.
Les mer
Momskompensasjon – Krav til dokumentasjon
13.01.2015
Flere kommuner i landet har i 2014 hatt bokettersyn fra Skattekontoret på momskompensasjon. Dette har for enkelte resultert i krav om tilbakebetaling av kompensasjon. Manglende dokumentasjon har vært en av årsakene til krav om tilbakebetaling. Spesielt gjelder dette innenfor utleie av fast eiendom, herunder idrettsanlegg og helse- og sosialboliger, men også for personkjøretøy og telefon. Den norske kommunerevisorforening (NKRF) har med bakgrunn av skattekontorenes kontroller orientert om dokumentasjonskravene som legges til grunn. Romerike revisjon ønsker å videreformidle dette.
Les mer
Kvartalsrapport - Romerike revisjon IKS
21.01.2015
Kvartalsrapport fra RRI for 3. og 4. kvartal 2014 er nå utarbeidet. Formålet med rapporten er å gi kortfattet informasjon om selskapets virksomhet til kommunene, kontrollutvalgene og representantskapet. I tillegg til kvartalsrapportene vil RRI lage en mer utfyllende årsrapport for selskapet.
Les mer
Kommunal revisjon på Kommunalpolitisk toppmøte 2015
10.04.2015
NKRF og to av bedriftsmedlemmene med felles stand på årets viktigste møteplass for politisk og administrativ ledelse i kommunesektoren
Les mer
OBS - falsk faktura
13.01.2015
Revisjonen mottok rett før jul en falsk faktura, og vi ønsker derfor å advare kommunene og andre.
Les mer
Billigere å bo på dobbeltrom på sykehjem
13.01.2015
Fra 1. juli 2014 ble det innført redusert egenandel for personer som ved langtidsopphold må bo ufrivillig på dobbeltrom i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner. Forskriftsendringen innebærer at et økt fribeløp skal trekkes inn i beregningsgrunnlaget for beboere som «uten selv å ønske det» legges på dobbeltrom ved et langtidsopphold. Dette vil i slike tilfeller påvirke størrelsen på kommunens vederlagsberegning.
Les mer
RRIs erfaringsseminar 2015 - offentlige anskaffelser
13.03.2015
Feil i prosessene for offentlige anskaffelser kan koste kommunene dyrt. Det har flere kommuner på Romerike erfart. RRI satte temaet på dagsorden på sitt årlige erfaringsseminar og rådmennene fra Nittedal, Fet og Rælingen delte sine erfaringer fra store offentlige investeringsprosjekter.
Les mer
Forvaltningsrevisjon av vedtaksoppfølging i Gjerdrum kommune
17.12.2015
RRI har levert forvaltningsrevisjonsrapport om administrasjonens iverksetting av kommunestyrets vedtak i Gjerdrum kommune. Formålet med prosjektet har vært å vurdere om kommunestyrets vedtak blir iverksatt som forutsatt.
Les mer
Tildeling av korttidsopphold på sykehjem – Nannestad kommune
17.12.2015
Romerike revisjon har levert en forvaltningsrapport om praksis for tildeling av korttidsopphold på sykehjem i Nannestad kommune. Formål med undersøkelsen har vært å undersøke i hvilken grad tildeling av korttidsopphold bygger på faglige standarder og krav i forvaltningsloven, og om samhandlingen med sykehusene om utskrivningsklare pasienter er tilfredsstillende.
Les mer
KOSTRA-rapportering 2015
07.12.2015
Notatet «KOSTRA-rapporteringen 2015» er ment å være en samling av informasjon til hjelp i filoppbygging og konvertering av årsregnskapet til regnskapsrapport.
Les mer
Påpekte svakheter om budsjett – en gjenganger
18.09.2015
Erfaringer fra revisjon av kommuneregnskapene i 2014 viser at flere kommuner enkelt kan unngå påpekninger fra revisor knyttet til feil og mangler ved budsjettet.
Les mer
Rapporter om psykisk helse og rus
18.09.2015
RRI har levert forvaltningsrevisjonsrapporter om psykisk helse og rus til kontrollutvalgene i Rælingen, Skedsmo, Lørenskog og Ullensaker. Formålet har blant annet vært å undersøke om kommunen sikrer at pasienter over 18 år med psykiske vansker/lidelser og/eller rusavhengighet får et helhetlig og koordinert tilbud.
Les mer
Rapporter om tildeling av korttidsopphold i institusjon
17.09.2015
RRI har levert forvaltningsrevisjonsrapportene «Korttidsopphold i institusjon. Tildelingspraksis og internkontroll» til kontrollutvalgene i Aurskog- Høland, Fet og Nes. Formålet med undersøkelsene har vært å vurdere i hvilken grad kommunenes praksis  ved tildeling av korttidsopphold i institusjon bygger på faglige standarder og er i  samsvar med krav til god saksbehandling. Videre vurderes det om internkontrollen for tildeling av institusjonsplasser er tilstrekkelig.
Les mer
Ny kommunelov - intervju med Nina Neset, medlem av Kommunelovutvalget
17.09.2015
Kommunelovutvalget som ble oppnevnt i juni 2013, skal levere sin utredning til Kommunal- og moderniseringsdepartementet innen utgangen av 2015.
Les mer
Forvaltningsrevisjonsprosjekt i selskapet Krogstad Miljøpark AS
10.09.2015
RRI har levert forvaltningsrevisjonsrapport om Krogstad Miljøpark AS til kontrollutvalget i Sørum kommune. Formålet har vært å klargjøre og belyse enkelte konkrete problemstillinger bl.a. i tilknytning til bygging av infrastrukturtiltak fra riksveg fram til miljøparkens område.
Les mer
Erfaringsdag for fellesråd og menighetsråd
08.09.2015
En vellykket erfaringsdag for alle fellesråd og menighetsråd på Romerike er gjennomført. Tema om regnskap og budsjett var på dagsorden. Interessen for dagen var stor, med mange engasjerte deltakere i RRI sine lokaler.
 
Les mer
Kvartalsrapport - Romerike revisjon IKS
08.07.2015
Kvartalsrapport fra RRI for 2. kvartal 2015 er nå utarbeidet. Formålet med rapporten er å gi kortfattet informasjon om selskapets virksomhet til kommunene, kontrollutvalgene og representantskapet.
Les mer
Revisjonsrapport
06.05.2015
Styret i SAMARBEIDSRÅDET FOR NEDRE ROMERIKE forespurte Romerike revisjon IKS om å undersøke SNRs organisasjon, administrasjon og oppgaveportefølje våren 2014. Revisjonen avla sin rapport i januar 2015.
Les mer
Kvartalsrapport - Romerike revisjon IKS
29.04.2015
Kvartalsrapport fra RRI for 1. kvartal 2015 er nå utarbeidet. Formålet med rapporten er å gi kortfattet informasjon om selskapets virksomhet til kommunene, kontrollutvalgene og representantskapet.
Les mer
Sviktende skatteinngang
28.04.2015
En kommune opplevde en uforutsett og betydelig reduksjon i skatteinntektene i 2014. Revisjonens undersøkelse drøfter årsaker, konsekvenser og mulige tiltak.
Les mer
Vanlige banklån er underlagt kunngjøringsplikt - intet unntak
13.01.2015
Låneopptak er ikke transaksjon av finansieringsinstrumenter, som er unntatt kunngjøringsplikten. Dette slår KOFA fast.  Låneopptak som er vanlige banklån, skal derfor etter dagens regler for offentlige anskaffelser kunngjøres dersom beløpet er over terskelverdiene.
Les mer