Oppfølging av vedtak i Nittedal kommune

Faktaark%20som%20bilde
Revisjonen har undersøkt kommunes oppfølging og iverksetting av politiske vedtak. Funnene viser at man i kommunen er gode på dette. Revisjonen anbefaler at kommunen jobber videre med implementeringen av vedtaksoppfølgingssystemet. Det er også viktig med god kommunikasjon mellom administrasjonen og politikerne når det gjelder oppfølging og iverksettelse av vedtak.

Faktaark om rapporten finner du her
Hele rapporten finner du her