Billigere å bo på dobbeltrom på sykehjem

Regjeringen synes det er urimelig at de som m���� bo på dobbeltrom mot sin vilje skal betale samme egenandel som de som får eget rom. De vil derfor gjøre det rimeligere for sykehjemsbeboere å bo på dobbeltrom. Alle med langvarig opphold på sykehjem bør få enerom hvis de ønsker det, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Staten gir allerede kommunesektoren betydelig bidrag gjennom ulike tilskuddsordninger for å redusere antallet personer på dobbeltrom. Kommunene ble derfor i 2014 kun kompensert for om lag halvparten av inntektsbortfallet. Ordningen innebærer videre at kommuner som likevel plasserer personer i dobbeltrom mot sin vilje vil bli økonomisk straffet for dette.

Endringen i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester er en oppfølging av regjeringsplattformen.

Fra 1. juli 2014 har forskriftens § 3 annet ledd følgende ordlyd (endringer i kursiv):
Av inntekter inntil folketrygdens grunnbel��p, fratrukket et fribeløp på kroner 7 250 pr. år, kan det kreves betalt 75 prosent årlig. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 prosent. Betalingen skal begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet. Beboer som, uten selv å ønske det, legges på dobbeltrom skal ved beregningen tilstås et fribeløp på 35.000 kroner

Revisjonen minner kommunene på Romerike om å ivareta dette kravet om fradrag i vederlagsberegninger ved slik bruk av dobbeltrom.

Les mer om forskriftsendringen i brevet fra Helse- og omsorgsdepartementet her