Forvaltningsrevisjon av vedtaksoppfølging i Gjerdrum kommune


Forvaltningsrevisjon av vedtaksoppfølging i Gjerdrum kommune
Revisjonens vurdering er at Gjerdrum kommune har etablert en god og forsvarlig praksis for oppfølging av kommunestyrets vedtak. Et hovedprinsipp er at saksbehandler som har forberedt saken også følger denne opp.

Behov for formaliserte rutiner for oppfølging av vedtak
Revisjonens konstaterer at det i liten grad utformet skriftlige rutiner som formaliserer og klargjør rolle- og ansvarsfordeling for oppfølging av vedtak. Revisjonen har lagt til grunn at slike rutiner kan bidra til å gjøre systemene for oppfølging mindre sårbare, samt styrke internkontrollen på området. 

Undersøkelsen viser at også kommunens administrasjon peker på behovet for i større grad å systematisere og dokumentere rutinene for oppfølging av vedtak. Det blir også pekt på et behov for å styrke opplæringen i praksis for vedtaksoppfølging. Revisjonen ser derfor positivt på at kommunen planlegger å samle og oppdatere prosedyrer for vedtaksoppfølging i et nytt internkontrollsystem.

God rolleforståelse
Det er i undersøkelsen lagt til grunn at god og effektiv iverksetting av kommunestyrets vedtak fordrer at den enkelte saksbehandler har en klar forståelse av sine roller som faglig uavhengig i arbeidet med saksframlegg til kommunestyret og som lojale iverksettere når vedtaket endelig er fattet. Revisjonens undersøkelse viser at administrasjonen i Gjerdrum har en klar forståelse av sitt ansvar for å følge opp kommunestyrets vedtak.

Svarene på revisjonens spørreundersøkelse viser at de ansatte i administrasjonen legger vekt på at saksframlegg skal være faglig funderte og lette å forstå, og at politiske vedtak skal iverksettes lojalt, som om man som saksbehandler er faglig uenig i vedtaket.

God praksis
Revisjonen har undersøkt oppfølgingen av et utvalg kommunestyrevedtak fra januar 2012 til og med august 2014. Gjennomgangen viser at vedtakene ble iverksatt i samsvar med forutsetningene, og i all hovedsak også innen fastsatte tidsfrister. Gjennomgangen viser videre at det ble rapportert tilbake til kommunestyret om status for iverksetting der vedtaket krevde det.

At administrasjonen følger opp vedtak som forutsatt av kommunestyret er en grunnleggende del av det kommunale styringsprinsippet. 

Om rapporten
At administrasjonen følger opp vedtak som forutsatt av kommunestyret er en grunnleggende del av det kommunale styringsprinsippet. Formålet med denne forvaltningsrevisjonen var å vurdere om kommunestyrets vedtak blir iverksatt som forutsatt.

Rapporten ble behandlet av kontrollutvalget i Gjerdrum 24. november 2015. Du kan lese RRI forvaltningsrevisjonsrapport om administrasjonens iverksetting av kommunestyrets vedtak i Gjerdrum kommune ved å trykke på rapporten til høyre i bilde. Faktaarket gir en oppsummering av rapporten.

Faktaark om rapporten finner du her
Les hele rapporten for Gjerdrum kommune her


 
Lik denne siden
Vi hjelper kommunene med:
Regnskapsrevisjon
Forvaltningsrevisjon
Selskapskontroll
Undersøkelser/granskning
Foredrag
Konsulenttjenester
Send oss en forespørsel: