Forvaltningsrevisjonsrapport i selskapet Krogstad Miljøpark AS

Plakat-Krogstad
Rapporten tar for seg reguleringsprosessen og den geotekniske undersøkelsen av området. Videre undersøkes  om de nødvendige tillatelser forelå før bygging av infrastrukturtiltak ble påbegynt. I tillegg gjennomgås prosjektoppfølgingen av byggingen av vegkrysset inn til miljøparken fra fylkesvegen.
 
Mange av de forhold som omtales i rapporten er kjent fra før både i administrasjonen og blant politikere i Sørum kommune. Revisjonen mener likevel at resultatet av revisjonens gjennomgang kan bidra til nyttig læring.
 
Generelt vil revisjonen påpeke at det innenfor kommunal forvaltning er ekstra viktig å ta hensyn til at det er offentlige midler som forvaltes. Manglende vurdering av risiko, tydelig ansvars- og rolledeling, og det å ha formelle forhold i orden før det gjennomføres kostnadskrevende tiltak er påkrevet. Revisjonen mener at dette er forhold som kan avhjelpes med et godt innarbeidet internkontrollsystem. Intern kontroll skal utformes for å gi rimelig sikkerhet for måloppnåelse og kostnadseffektiv drift, pålitelig regnskapsrapportering og overholdelse av lover og regler. Ansvaret for at den interne kontrollen er etablert og at den fungerer påhviler både selskapets styre og daglige ledelse.
 
Revisjonens konklusjoner på de konkrete problemstillingene som ble undersøkt går fram av vedlagte faktaark.

Faktaark om rapporten finner du her
Hele rapporten finner du her