Momskompensasjon – Krav til dokumentasjon

Det gis som hovedregel ikke kompensasjon for utgifter til fast eiendom som leies ut. Finansdepartementet har likevel i sin fortolkningsuttalelse fra 2004 lagt til grunn at ”dersom en kommune låner ut eller på annen måte vederlagsfritt stiller fast eiendom eller andre eiendeler til disposisjon for andre, anser departementet at kommunens anskaffelser vil være kompensasjonsberettiget…” Departementet uttaler videre at ”dersom betalingen er helt symbolsk, for eksempel for å dekke rengjøring, vil det ikke anses å foreligge utleie.” Dugnadsinnsats knyttet til et idrettslag kan også anses som leie, etter Skattedirektoratets fellesskriv av 24 mai 2013.


I denne sammenheng har Skattekontorene i sine kontroller krevd dokumentasjon på antall timer eiendommer leies ut, i tillegg til renholdskostnadene som grunnlag for det symbolske beløpet. Der utleieprisen er høyere enn dette beløpet, har kommunen ingen kompensasjonsrett for denne bruken av eiendommen. Der eiendommer leies ut ble det innhentet dokumentasjon av beregnet omfang av utleiedelen og størrelsen på leievederlaget.


Da de samme reglene også gjelder for investeringer av anlegg, er det også viktig at kommunene tar hensyn til ovennevnte i forbindelse med planleggingen av byggeprosjekter. Dette kan for eksempel være svømmebasseng, haller eller andre anlegg hvor utleie kan være aktuelt. Det betyr at hvis man leier ut anlegget i 30 timer i uka, vil man få redusert kompensasjonen med 17,8 % (30 timer/168 timer) på investeringen av anlegget. Her gjøres også oppmerksom på at hvis kiosk/kafe er en del av bygget, vil både investeringen og driften av denne være en del av det ordinære momsoppgjøret og ikke en del av momskompensasjonsoppgjøret.

Etter kompensasjonsloven § 4 (3) og kompensasjonsforskriften § 7 er utgifter til utleieboliger kun momskompensasjonsberettiget for boliger med helseformål eller boliger som er særskilt tilrettelagt for slike formål. Dette kan både gjelde fysisk tilretteleggelse, som for eksempel rullestoltilpasning, men særskilt tilrettelegging kan også bestå av tilknytning til vakttjeneste eller særskilt nærhet til pleie- eller servicetilbud. I tillegg må boligen faktisk brukes som en helse- eller sosialbolig, og der den leies ut til andre enn beboerne er den ikke å anse som bolig med helseformål eller sosiale formål. I forbindelse med Skattekontorenes kontroller krevdes det enkeltvedtak for å kunne kreve momskompensasjon for særskilt tilrettelagte boliger. Vedtakene måtte også begrunne selve tildelingen med funksjonsnedsettelse eller jevnlige hjemmebaserte tjenester. Med jevnlige hjemmebaserte tjenester legger skattekontoret til grunn at beboer faktisk mottar slike tjenester jevnlig, og at ytelsen fremgår av vedtaket. I slike tilfeller var det kun tildelingsvedtakene som var tilstrekkelig dokumentasjon for momskompensasjonskravet, og det ble stilt krav om at vedtakene skulle ligge ved regnskapet. Det antas i denne sammenheng at dette ligger innenfor sekundærdokumentasjon ihht bokføringsloven, som kan arkiveres i andre arkiver men med referanse som tosidig kontrollspor mellom regnskapet og tildelingsvedtakene. I tillegg legger skattekontoret til at det skal føres regnskap per leilighet/boenhet, slik at faktisk fordeling av kompensasjon kan beregnes.

I forbindelse med personkjøretøy ble det fokusert på dokumentasjon av type biler.
Kommunene oppfordres her til å utarbeide egne oversikter over biler.

For ansatte som har EK-tjenester dekket av kommunen legger Skattedirektoratet til grunn at her vil det være en andel som gjelder privat bruk og som således ikke er kompensasjonsberettiget. Dette innebærer at kommunen må vurdere hvor stor andel privat bruk den enkelte har benyttet og redusere kompensasjonskravet tilsvarende. Dette gjelder både bruken og kjøpet av telefonen/pc en.

Her vises også til artikkel i kommunal økonomi 4/2013, som omtaler dette.