Påpekte svakheter om budsjett – en gjenganger

Revisjonsåret 2014 er avsluttet og det er avlagt revisjonsberetninger for 13 kommuner og 4 foretak på Romerike. For enkelte av disse er det også avlagt nummererte brev til kontrollutvalget, med forhold revisjonen mener er av en slik vesentlig betydning at det bør rapporteres. De fleste av merknadene gitt i nr. brev gjelder budsjett. 

Revisjonen sitter igjen med en generell oppfatning om at en del kommuner og kommunale foretak enkelt kan endre praksis, slik at utarbeidelse av budsjett, og disponeringen av budsjettfullmakten gitt av kommunestyret, blir i tråd med gjeldene bestemmelser.  

En del kommuner utarbeider ikke budsjettskjema i tråd med gjeldende forskrift.   Det er en klar sammenheng mellom budsjett og regnskap. Regnskapet er tilbake rapportering på det budsjettet som er bevilget fra kommunestyret. Loven legger av den grunn opp til at budsjett og regnskapet skal settes opp på samme struktur og på samme nivå. Dette er nødvendig for gi  beslutningstakerne tilbakemelding at de rammer som er gitt er bruk som foresatt.  

Feil og svakheter som er registret i 2014 er:
  • Budsjettskjema 1A (obligatorisk oppstilling av driftsregnskapet) og 1B (obligatorisk oppstilling av investeringsregnskapet) ihht. budsjettforskriften, mangler.
  • Budsjettskjema 2A (detaljert oppstilling av driftsregnskapet) og 2B (detaljert oppstilling av investeringsregnskapet) mangler i sin helhet eller er satt opp feil i forhold til budsjettforskriften.
  • Budsjettet skal settes opp i balanse, fordi det er de folkevalgte som skal disponere over alle midler som er til rådighet i budsjettåret.  Noen kommuner har hatt en praksis med å budsjettere med et mindreforbruk (Overskudd).
  • Det blir foretatt administrative budsjettjusteringer på budsjettposter som ikke er delegert fra kommunestyret. Eksempler på dette er poster som gjelder utlån, avdrag på lån, avsetninger og mottatte avdrag på utlån.
  • Vi har også sett eksempel på vedtatte budsjettposter som teknisk sett ikke lar seg gjennomføre. For eksempel at man vedtar bruk av fond, selv om kommunen ikke har tilstrekkelig med midler på fond.

Manglende realisme i investeringsbudsjettet
Budsjettjusteringer har alltid stått sentralt i kommunene. Budsjettet skal være realistisk og fastsettes på grunnlag av forventede utgifter og inntekter i budsjettåret. Det er kommunestyret selv som skal foreta nødvendige endringer i løpet av budsjettåret dersom det skjer endringer som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på. Dette er hjemlet i kommunelovens § 47, 2 ledd.

Mange kommuner og foretak er godt i gang med prosessen med å få innarbeidet kravet om ettårig investeringsbudsjett, og har gjennomført regulering av budsjettet gjennom året. Enkelte investeringsregnskap viser likevel større avvik mellom regnskap og budsjett for investeringsutgifter og tilsvarende avvik for finansiering av investeringene, som tilsier at dette ikke er helt på plass ennå.  Vi minner om at dette følges spesielt opp ved budsjettjusteringer i inneværende år. Se nærmere omtale om dette i veileder utgitt av Kommunal‐ og regionaldepartementet.

Avslutning av regnskaper i forhold til budsjett
Budsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse, og regnskapet skal tilsvarende dokumentere den faktiske disponeringen av midlene. Kommunen kan som hovedregel ikke pådra seg utgifter det ikke er dekning for i budsjettet.

Revisjonen viser at det foreligger svakheter ved at regnskapsmessige disposisjoner ikke er i samsvar med det kommunestyret har bestemt. Eksempler på dette er regnskapsføring av bruk av lån, avsetning til eller bruk av disposisjonsfond.  For denne type disposisjoner skal bokføringen skje i samsvar med budsjett.