Rapporter om psykisk helse og rus

Revisjonen konkluderer med at Rælingen kommune i stor grad sikrer et helhetlig og koordinert tjenestetilbud til brukergruppen. Kommunen har et system som legger til rette for samarbeid. Det er imidlertid flere områder med potensial for forbedring; det er utfordringer i samarbeidet både med NAV og med spesialisthelsetjenesten. Individuell plan tilbys eller benyttes i liten grad og koordinerende enhet fungerer så langt ikke optimalt. Revisjonen anbefaler at det vurderes eller settes inn tiltak som styrker det lovpålagte og nødvendige samarbeidet innad i kommunen og opp mot spesialisthelsetjenesten, at det settes inn tiltak som sikrer den enkeltes rett til individuell plan og koordinator, samt tiltak som sikrer at koordinerende enhet fungerer i tråd med lovkrav.
 
Revisjonen konkluderer med at Skedsmo kommune i stor grad legger til rette for et godt samarbeid, men det gjenstår utfordringer, særlig i samarbeidet med spesialisthelsetjenesten, men også når det gjelder samarbeid internt i kommunen. Videre viser funn revisjonen har gjort at det forekommer manglende tilbud og bruk av individuell plan når det gjelder brukere med psykiske helseplager og/eller rusavhengighet kommunen. Koordinerende enhet fungerer heller ikke etter hensikten. I forbindelse med dette konkluderer revisjonen med at kommunen bare i noen grad legger til rette for et helhetlig og koordinert tjenestetilbud. I Skedsmo undersøkte revisjonen også involvering av pårørende i overgangen fra barn til voksen. Formålet var å undersøke om kommunen har rutiner for å sikre et godt støtteapparat i overgangen fra kommunens tjenester innen psykisk helse og rusfeltet for barn til tilsvarende tjenester for voksne, da med særlig fokus på involvering av de pårørende. Revisjonen konkluderer med at kommunen i stor grad har rutiner for å sikre kompetanse hos de ansatte om taushets- og informasjonsplikten. Revisjonen konkluderer videre med at kommunen i ganske stor grad involverer de pårørende i overgangen fra barn til voksen. Det er kun i noen grad et samarbeid mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten om pårørendearbeid som bidrar til involvering av de pårørende i en overgang fra barn til voksen. Revisjonen anbefaler flere tiltak som kommunen bør vurdere å sette inn.

Revisjonen konkluderer med at Lørenskog kommune i stor grad legger til rette for samarbeid internt i kommunen og opp mot spesialisthelsetjenesten. Samtidig er det potensial for forbedring; særlig gjelder dette i samarbeidet med NAV og spesialisthelsetjenesten. Revisjonen konkluderer videre med at kommunen bør vurdere å øke bruken av individuell plan i oppfølgingen av brukerne innenfor feltet psykisk helse og rus. I Lørenskog undersøkte revisjonen også om det det fattes vedtak på tjenester etter lovens krav. Undersøkelsen er avgrenset til å se på om det er avklart hvem som har ansvar og myndighet og om kommunen har rutiner for saksbehandling, innhold og hjemmel. Her konkluderer revisjonen med at kommunen har enkelte svakheter. Hvem som har ansvar og myndighet til å fatte vedtak synes å være avklart i praksis, men tydelig og skriftlig delegering av ansvar og myndighet er ikke på plass. Kommunen har skriftlige saksbehandlingsrutiner, men oppdatering av rutiner og maler mangler. Revisjonen anbefaler at kommunen iverksetter tiltak for å styrke det lovpålagte samarbeidet både innad i kommunen, inklusive NAV, og opp mot spesialisthelsetjenesten. Kommunen bør også sette inn tiltak for å sikre retten til individuell plan og koordinator og sikre en fungerende koordinerende enhet. Den siste anbefalingen er at kommunen bør få på plass delegering av vedtaksmyndighet og oppdatere rutiner for saksbehandling innenfor psykisk helse og rus.

Revisjonen konkluderer med at Ullensaker kommune i ganske stor grad legger til rette for et godt samarbeid. Det er likevel enkelte utfordringer; særlig i samarbeidet med spesialisthelsetjenesten. I tillegg er det utfordringer i samarbeidet med NAV med hensyn til tilgjengelighet og ulike oppfatninger om ansvarsfordeling. Det er dessuten utfordringer i samarbeidet med barnevernet og fastlegene. Revisjonen konkluderer videre med at kommunen i noen grad arbeider på en slik måte at brukerne får et helhetlig og koordinert tjenestetilbud når det gjelder det å tilby personer med langvarige og sammensatte behov individuell plan (IP) og koordinator. Funn viser manglende etterlevelse av rutiner, blant annet tilbys ikke alltid IP til de som har krav på det. Funn viser også at koordinerende enhet foreløpig ikke helt fungerer etter forutsetningene i loven. Revisjonen anbefaler at kommunen bør vurdere ytterligere tiltak som styrker det lovpålagte og nødvendige samarbeidet både innad i kommunen (inklusive fastlegene og NAV) og opp mot spesialisthelsetjenesten. Videre anbefaler revisjonen at kommunen bør sette inn tiltak som sikrer den enkeltes rett til IP og koordinator i henhold til lovens intensjon og krav. Den siste anbefalingen er at kommunen bør sette inn tiltak som sikrer at koordinerende enhet fungerer etter forutsetningene i loven.


Faktaark om rapporten for Rælingen finner du her
Hele rapporten for Rælingen finner du her

Faktaark om rapporten for Skedsmo finner du her
Hele rapporten for Skedsmo finner du her

Faktaark om rapporten for Lørenskog finner du her
Hele rapporten for Lørenskog finner du her

Faktaark om rapporten for Ullensaker finner du her
Hele rapporten for Lørenskog finner du her