Rapporter om tildeling av korttidsopphold i institusjon

Revisjonen konkluderer med at det i Aurskog-Høland kommune er etablert en forvaltningspraksis for tildeling av helse- og omsorgstjenester som bygger på faglige kriterier og anerkjente prinsipper for tildeling av helse- og omsorgstjenester. Saksbehandlingen vurderes å være i samsvar med sentrale krav i forvaltningsloven. Revisjonen anbefaler at tildelingskriteriene gjøres tilgjengelig for innbyggerne og at det pågående arbeidet med nye internkontrollrutiner følges opp og sluttføres.
 
Fet kommune har etablert en forvaltningspraksis som bygger på et anerkjent prinsipp for tildeling av helse- og omsorgstjenester (LEON-prinsippet) og saksbehandlingen er i hovedsak i samsvar med sentrale krav i forvaltningsloven. Revisjonen stiller imidlertid spørsmål ved i hvilken grad forvaltningspraksis bygger på tildelingskriterier som er dokumenterte og gjort tilgjengelig for kommunens innbyggere. Det er etter revisjonens vurdering også svakheter ved internkontrollen på området.  Revisjonen anbefaler at det bør avklares hvilke kriterier som legges til grunn for tildeling og at internkontrollen bør oppdateres.

Også Nes kommune har etablert en forvaltningspraksis for tildeling av korttidsopphold i institusjon som bygger på et anerkjent prinsipp for tildeling av helse- og omsorgstjenester. Undersøkelsen viser også at kommunens saksbehandling i all hovedsak er i samsvar med kravene i forvaltningsloven. Det fremstår som uklart om forvaltningspraksis også har bygget på et sett faste og skriftlig nedfelte tildelingskriterier. Det er etter revisjonens vurdering også betydelige svakheter ved internkontrollen på området. Revisjonen anbefaler at kommunen følger opp det pågående arbeidet med å utforme nye kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester og at kommunen sikrer en tilstrekkelig internkontroll.

Faktaark om rapporten for Aurskog-Høland finner du her
Hele rapporten for Aurskog-Høland finner du her

Faktaark om rapporten for Fet finner du her
Hele rapporten for Fet finner du her

Faktaark om rapporten for Nes finner du her
Hele rapporten for Nes finner du her

 
Faktaark om rapporten for Fet
Faktaark om rapporten for Fet
Faktaark om rapporten for Aurskog-Høland
Faktaark om rapporten for Aurskog-Høland