RRIs erfaringsseminar 2015 - offentlige anskaffelser

Regelverket for offentlige anskaffelser er komplisert og byr på mange utfordringer for offentlige innkjøpere. Ettersom det offentlige er forpliktet til å følge lov om offentlige anskaffelser, er det viktig at man kjenner regelverket, vet hvordan det skal tolkes og har den nødvendige kompetansen internt, sier daglig leder i RRI Nina Neset.

I forvaltningsrevisjoner av offentlige anskaffelser har RRI blant annet funnet mangler ved verdiberegninger, at det er feil klassifisering av kontraktstyper, feil i bruken av rammeavtaler, manglende skriftliggjøring av avrop og brudd på habilitetsregler. En gjennomgående utfordring for kommunene er å sikre god kompetanse på området og kvalitetssikring av innkjøpsprosessen slik at det fattes gode beslutninger i alle ledd i store investeringsprosjekter.

Det kom i løpet av seminaret også fram at sosial dumping og oppfølging av kontrakter ute i de engasjerte bedriftene er en utfordring for kommunene fremover.

RRI avholdt torsdag 5. mars 2015 sitt første erfaringsseminar for kommunene på Romerike. RRI vil avholde årlige erfaringsseminarer hvor målet er å bidra til erfaringsutveksling kommunene i mellom, samt formidling av revisjonens erfaringer om risikoområder fra gjennomførte revisjonsoppdrag. Har du spørsmål eller forslag til tema for de fremtidige erfaringsseminar kan du kontakte oss på postmottak@romerikerevisjon.no