Endringer i kommunens skatteinngang

Kommunene opplevde en generell skattesvikt i 2014. Revisjonen har gjort en undersøkelse rundt hvordan skattesvikt kan oppdages og håndteres. Dersom det dreier seg om bortfall av formuesskattegrunnlag, kan konsekvensene bli ekstra store. Årsaken er at kommunens andel av denne skatten fram til nå har vært høy sammenlignet med statens andel.

Kommunen har ansvar for å budsjettere og inntektsføre kommunens andel av skatteinntektene.

Tema for revisjonens undersøkelse var om svikten i skatteinntektene kunne vært oppdaget på et tidligere tidspunkt i kommunens administrasjon og skatteoppkreverens rolle. Revisjonen vurderte det slik at kommunens budsjettering av skatteanslaget, eller kommunes skatteinntekter, først og fremst må bygge på en systemtilnærming. Forvaltningen kan etter revisjonens vurdering i utgangspunktet ikke basere seg på kjennskap til enkeltskattytere. Skatteoppkreverens rolle kommer vi tilbake til under mulige tiltak til slutt i artikkelen.
 

Årsaker

Årsaker til det som oppleves som svikt i skatteinntektene i kommunen har nær sammenheng med innretningen av skattesystemet. Nedenfor redegjøres det nærmere for forskuddsskatt, månedsoppgjør, marginoppgjør og fordelingstall.

Utskriving, innbetaling og endring av forskuddsskatt
Forskuddsskatt av formue og inntekt for personlige skattytere skrives ut på bakgrunn av sist kjente ligning. For skatteåret 2013 var sist kjente ligning fra 2011. Dersom skattyter vet at formuesskattegrunnlaget er endret, har vedkommende to valg:

 • Innbetale den skatten som er skrevet ut
 • Søke om endring av utskrevet forskuddsskatt

Grunnlag for ligning av formuesskatt er formuen per 31.12 i skatteåret. Det er viktig å være klar over dette.

Konkret er det slik at hovedårsaken til skattesvikten i dette tilfellet kunne forklares med en enkelt skattyters disposisjoner høsten 2013. Milliardverdier ble overført til en stiftelse. Disposisjonene medfører et redusert formuesskattegrunnlag per 31.12.2013. I skatteåret 2013 innbetales forskuddsskatten slik den er utskrevet. I skatteåret 2014 søker skattyter forskuddsskatten endret i tråd med ny formuesverdi per 31.12.2013. Utskrevet forskuddsskatt settes ned primo 2014 og innbetales i samsvar med ny utskrevet forskuddsskatt.

Forskuddsskatten innbetales a konto i skatteåret og lignes året etter. Det kan med andre ord oppstå et gap mellom utskrevet og utlignet skatt. I det konkrete tilfellet har skattyter innbetalt for mye, og differansen tilbakebetales når vedkommende får skatteoppgjøret for 2013 i løpet av sommeren/høsten 2014.

Månedsoppgjør
Personlige skattytere med utskrevet forskuddsskatt innbetaler skatten direkte til kommunens skatteoppkrever (kemner). Innbetalingene registreres i skatteregnskapet på den enkelte skattyters reskontro. Ved utgangen av hver måned foretas et månedsoppgjør og innbetalt skatt siste måned fordeles til skattekreditorene.

Marginoppgjør
Før fordeling foretas i det månedlige oppgjøret, holdes det tilbake en margin, eller et beløp som er ment å dekke tilgodebeløp når ligning er foretatt og skatteoppkrever skal gjennomføre avregning. Bestemmelsene følger av skattebetalingsloven kapittel 8.

Skatteregnskapet har ikke alltid tilstrekkelig avsatt margin for det skatteåret som lignes og avregnes til å dekke tilbakebetalingen til skattyter. I praksis tas denne differansen fra løpende skatteinngang. Dersom løpende skatteinngang heller ikke er tilstrekkelig denne måneden, må skatteoppkreveren kreve kommunen for differansen. Dette skjedde i denne konkrete saken.

Fordelingstall
Innbetalt skatt fordeles etter skatteårets fordelingstall. Et eksempel kan være restskatt for skatteåret 2013. I den grad skattyter innbetaler restskatt for 2013 først i 2015, fordeles innbetalingen til skattekreditorene etter fordelingstallet som gjelder for 2013.

Fordelingstall fastsettes for det enkelte skatteår av Skattedirektoratet. Foreløpige fordelingstall fastsettes i begynnelsen av et nytt skatteår. Skattedirektoratet utarbeider en prognose som legges til grunn for de foreløpige fordelingstallene som Skattedirektoratet fastsetter. Denne prognosen er summen av vedtatte skatteforutsetninger og en beregning av hva man tror vil bli den utlignede skatten i skatteåret.

Etter ligning og første runde med endring av ligning er foretatt, fastsetter Skattedirektoratet korrigerte fordelingstall, normalt i november i året etter skatteåret. De korrigerte fordelingstallene tar utgangspunkt i hva som faktisk er utlignet og gir dermed et mer korrekt bilde av skatteinntektene enn prognosen. Utlignet skatt er imidlertid ikke det samme som faktisk er innbetalt. Når månedsoppgjøret foretas er det faktisk innbetalt skatt som fordeles. De korrigerte fordelingstallene benyttes slik:
 • Omfordeling av tidligere fordelt skatt for det aktuelle skatteåret
 • Fordeling av framtidige innbetalinger som gjelder det aktuelle skatteåret

Når de korrigerte fordelingstallene foreligger, gjennomføres det et fordelingsoppgjør i skatteregnskapet. Fordelingsoppgjøret vil påvirke fordelingen til skattekreditorene i den måneden det gjennomføres. Differanse mellom prognose (foreløpige fordelingstall) og ligning (korrigerte fordelingstall) kan skyldes:
 • Forskjell mellom utskrevet og utlignet skatt for en eller flere skattytere
 • Inntektsgrunnlaget eller formuesskattegrunnlaget for personlige skattytere har endret seg sammenlignet med det som ble lagt til grunn da prognosen ble utarbeidet
 • Endring i forutsetninger som Skattedirektoratet har lagt til grunn
 • Endring i fordeling mellom kommuner


Konsekvenser

Konsekvensene for kommunen kan være flere. I dette tilfellet var det snakk om en betydelig skattyter. Generelt reduseres framtidige skatteinntekter til kommunen og den konkrete kommunen har tatt hensyn til dette i framtidig budsjettering.

I skatteåret (kommunens budsjettår 2013) mottar kommunen sin andel av a konto innbetalt forskuddsskatt gjennom månedsoppgjøret.

I året etter skatteåret (kommunens budsjettår 2014) viser avregningen at skattyter har penger til gode når skatteoppgjøret foretas. Kommunen må tilbakebetale for mye inntektsført skatt i 2013. Kommunens skatteinntekter påvirkes fordi
 • Kommunen taper på marginoppgjøret. Tilgodebeløpet er stort, marginen er ikke tilstrekkelig og kommunen må tilbakebetale til skatteregnskapet.
 • Kommunen taper på fordelingsoppgjøret (for skatteåret 2013).

Kommunens tap slår ikke fullt ut i 2014. Fordelingstallene for skatteåret 2014 er basert på ligning for 2012. Dette innebærer at for stor andel av skatteinntekten likevel overføres til kommunen (kommunens budsjettår 2014).

År to etter skatteåret (kommunens budsjettår 2015) har skattyter innbetalt forskuddsskatt i samsvar med endret, utskrevet forskuddsskatt:
 • Marginavsetningen påvirkes ikke for skatteåret 2014. Endret utskrevet forskuddsskatt avviker i liten grad fra ligningen for 2014.
 • Kommunen har fått overført for mye skatt i 2014 og noe innbetales også i 2015 fram til fordelingsoppgjøret kommer i november 2015.
 • Kommunen taper dermed på fordelingsoppgjøret for skatteåret 2014. Fordelingstallene endres ikke selv om det skjer endringer i utskrevet forskuddsskatt, og kommunen må betale tilbake til skatteregnskapet det som har blitt fordelt for mye.
 • Når de foreløpige fordelingstallene for inntektsåret 2015 kommer i løpet av januar 2015 vil disse ta utgangspunkt i 2013-ligningen og i utgangspunktet vil dette tallet være «korrekt» og vil ikke virke inn på skatteoppgjøret i 2016 (kommunens budsjett 2016).


Mulige tiltak

Revisjonen pekte på noen mulige tiltak, herunder:
 • Skatteoppkrever kan, i dialog med kommunen, søke om nye foreløpige fordelingstall for inntektsåret 2014 med hjemmel i § 7 i forskrift om gjennomføring av skattefordeling.
 • Skatteoppkrever kan følge med på endringer i utskrevet forskuddsskatt. Dette gjelder både formuesskatt og inntektsskatt. Dersom det forekommer større endringer kan det være hensiktsmessig at dette kommer kommunen til kunnskap da kunnskap om dette kan være nyttig informasjon i kommunens budsjettarbeid.