Vanlige banklån er underlagt kunngjøringsplikt - intet unntak

Låneopptak som er vanlige banklån, skal etter dagens regler for offentlige anskaffelser kunngjøres dersom beløpet er over terskelverdiene. Låneopptak er ikke transaksjon av finansieringsinstrumenter, som er unntatt kunngjøringsplikten.

Følgende vedtak i KOFA er et eksempel på dette: Lenvik kommune inngikk en avtale om banklån på kr 70 mill. til finansiering av investeringer uten forutgående kunngjøring. Klagenemda for offentlige anskaffelser fant i KOFA-sak 2014/11 at låneopptaket klart var omfattet av forskrift om offentlige anskaffelser og at kommunen derfor hadde opptrådt grovt uaktsomt ved ikke å kunngjøre låneopptaket i samsvar med regelverket. Dette var, skriver klagenemda, en finansiell tjeneste og i utgangspunktet en prioritert tjeneste i kategori 6. En anskaffelsesverdi på kr 30 mill. ble lagt til grunn. Da beløpet klart er over terskelverdi skulle anskaffelsen således vært kunngjort.

Da saken ikke gjaldt transaksjon av finansinstrumenter men ordinært banklån, kom ikke unntaket i forskriften § 1-3 (2) bokstav e til anvendelse, JF også departementets veileder til reglene om offentlige anskaffelser på side 20.

Nemnda fant i vedtaket å sette overtredelsesgebyret til 4 % av anskaffelsesverdien på kr 30 mill. Gebyret utgjorde dermed kr 1 200 000. Anskaffelsen daterte seg tilbake til februar 2012, da KOFA fortsatt hadde anledning til å ilegge slike gebyrer.

Les mer om dette vedtaket under KOFA.no