Forvaltningsrevisjon barnevern Rælingen

Romerike Revisjon har gjennomført en forvaltningsrevisjon av saksbehandlingsfrister i barneverntjenesten og oppfølging av barn i fosterhjem. Undersøkelsen var avgrenset til å gjelde etterlevelsen av kravene om frister knyttet til meldinger og undersøkelser i perioden 2012-2015.  Undersøkelsen tok utgangspunkt i den samme perioden for barn i fosterhjem, med et særskilt fokus på gjennomføringen av oppgavene i 2015.
                     
Barnevernloven slår fast at meldinger skal gjennomgås innen en uke og at undersøkelsessaker skal gjennomføres innen tre måneder. Undersøkelsen viser at meldinger i all hovedsak gjennomgås innen en uke og at det er etablerte rutiner som skal sikre at dette blir gjort innen fristen. Med tanke på undersøkelser viser revisjonen at det hvert år er flere saker som går over fristen. Revisjonen fikk oppgitt høy saksmengde, høyt arbeidspress, feilregistrering i fagsystem og omorganisering i barneverntjenesten som årsaksforklaringer til at fristbrudd oppstår.
 
Kommunen har en rekke oppgaver knyttet til oppfølging av barn i fosterhjem. Grunnleggende oppgaver for å sikre at barn får den oppfølging de har krav på i fosterhjem er besøk av en uavhengig tilsynsperson fire ganger i året, og at saksbehandler er på fire oppfølgingsbesøk i året. Revisjonen undersøkelse viser at det er enkelte utfordringer knyttet til gjennomføringen av disse oppgavene, særlig for tilsynsbesøk. Det ble pekt på at koordinering og kommunikasjon med andre kommuner, koordinering med fosterhjem og fosterbarn var typiske årsaker til at antall besøk ikke ble oppfylt.
 
Revisjonens undersøkelse viser at det har blitt gjort flere grep som synes å ha hatt god effekt i Rælingen kommune for å få ned fristoversittelser for undersøkelsessaker. Det ble også oppgitt at det har blitt satt et høyere fokus på å gjennomføre besøk i fosterhjem innen rapporteringsfrister. Det er revisjonens vurdering at Rælingen kommune har rutiner som skal sørge for fristetterlevelse, men at arbeidet for ytterligere å redusere fristbrudd må fortsette. På samme måte er det revisjonens vurdering at Rælingen har en god oppfølging av barn i fosterhjem, men at kommunen bør vurdere ytterligere tiltak for å sikre at alle barn får de besøk de har krav på.


Faktaark om rapporten finner du her
Les hele rapporten om barnevern Rælingen kommune her

 
Lik denne siden
Vi hjelper kommunene med:
Regnskapsrevisjon
Forvaltningsrevisjon
Selskapskontroll
Undersøkelser/granskning
Foredrag
Konsulenttjenester
Send oss en forespørsel: