Oppsummering av årets første erfaringsseminar: Tildeling av sykehjemsplasser og samhandlingen med sykehus

Foreløpige erfaringer fra samhandlingsreformen viser at kommunene overtar sykere pasienter, på et tidligere stadium i behandlingsforløpet, enn tidligere. Kommunene mottar altså pasienter med større pleie- og behandlingsbehov enn de gjorde før. Det stiller store krav til kapasitet og kompetanse i kommunene.
Rådmann Tor Arne Gangsø (Ullensaker) gav et overordnet blikk på samhandlingsreformen. Gangsø fremhever at kommunene har møtt utfordringene i reformen og både hevet kompetansen og kapasiteten. Han var også særlig opptatt av hvordan kommunene vil løse sine oppgaver innenfor forebyggende helsearbeid fremover.
Leder for koordinerende enhet i Nannestad kommune gav et innblikk i hvordan Nannestad kommune jobber med å ta imot utskrivningsklare pasienter. Hun fremhevet at den elektroniske samhandlingen med A-hus om denne pasientgruppen var et stort fremskritt. Hun opplever at samhandlingen med sykehuset fungerer godt i det store og hele.
Fylkesmannens helseavdeling gav en god innføring i hva som er de rettslige rammene for å gi nødvendig helsehjelp til innbyggerne i kommunen.
I løpet av seminaret kom det også fram at å finne en god balanse mellom de hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenestene og å tilby institusjonsplasser er en utfordring for kommunene fremover.
----------
RRI vil jevnlig ha erfaringsseminarer for kommunene på Romerike. Målet er å bidra til erfaringsutveksling kommunene i mellom, samt formidling av revisjonens erfaringer om risikoområder fra gjennomførte revisjonsoppdrag.
Neste erfaringsseminar har tema Helhetlige og koordinerte tjenester til brukere innenfor psykiske helse og rus. Hvordan får vi det til? Seminaret vil finne sted 12. mai 2016 kl. 09.00-13.30 i kommunestyresalen i Skedsmo rådhus. For mer informasjon:
http://www.romerikerevisjon.no/hjem/aktuelt/-erfaringsseminar-psykisk-helse-og-rus.
 

 

 

Lik denne siden
Vi hjelper kommunene med:
Regnskapsrevisjon
Forvaltningsrevisjon
Selskapskontroll
Undersøkelser/granskning
Foredrag
Konsulenttjenester
Send oss en forespørsel: