Regnskapsavslutningen 2015

Viktige ting å huske på i årsoppgjøret
 
Revidert kommunal regnskapsstandard(KRS) nr.2
Standarden omfatter anskaffelseskost og opptakskost for balanseposter og ble vedtatt september 2015 av Foreningen for god regnskapsskikk (GKRS)med virkning fra 2015. Det er i liten grad gjort endringer i standarden, men det er tatt inn et vedlegg som skal gi mer veiledning til hvordan man skal praktisere standarden.  http://www.gkrs.no/standarder-og-notater/kommunal-regnskapstandard/krs-nr-2-anskaffelseskost-og-opptakskost-for-balanseposter/
 
A-ordningen
Denne rapporteringsformen ble innført fra og med 2015, og det innebærer at samtidig rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå (SSB).  A- meldingen sendes hver måned via Altinn og erstatter:
  • lønns- og trekkoppgaver
  • terminoppgaver for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
  • årsoppgave for arbeidsgiveravgift /følgeskriv til lønns- og trekkoppgave
  • melding til Aa-registeret(NAV 25-01.11)
  • oppgave til lønnsstatistikk (SSB) RA-500)
Mer opplysninger og veiledning om ordningen kan leses på, www.altinn.no/no/a-ordningen/om-a-meldingen/. NB: Kontrolloppstillingen skal fortsatt utarbeides.
 
Arbeidsgiveravgift
For sone 1a skal det betales med en sats på 10,6 %. inntil differansen mellom det virksomheten faktisk betaler i arbeidsgiveravgift, og det virksomheten ville ha betalt i arbeidsgiveravgift med en sats på 14,1 %, er lik fribeløpet. I 2015 er fribeløpet 500 000 kr per virksomhet, det vil si en økning på 50 000 kr siden forrige år.
 
Selvkost
Kalkylerenten som skal benyttes for 2015 er 1,94 % (1,44 % +0,5 %).
 
KOSTRA
Det er gjort enkelte endringer i rapporteringsforskriften fra 2015. Den viktigste endringen er at kompensasjon av merverdiavgift i investeringsregnskapet skal føres over på ny funksjon 841 og ikke på funksjon 850 som i 2014.
 
Av andre endringer kan nevnes at funksjon 700 Tilrettelegging og støttefunksjoner for næringslivet og funksjon 705 Finansieringsbistand overfor næringslivet er slått sammen til en ny funksjon 701 Tilrettelegging, støttefunksjoner og finansieringsbistand for næringslivet.
 
Minner også om at kommunens bruk av premiefond skal føres på F 173 (gjeldende fra 2014).
 
Noteopplysninger og årsberetningen
Dette er en sentral del av regnskapet og viser sammenhenger av tallene og gjør det enklere for brukerne å forstå det som ligger «bak» tallene. Den siste tiden har det blant annet vært økt fokus på kommunenes opptak av lån i obligasjons- og sertifikatmarkedene. Disse lånene har en annen løpetid enn tradisjonelle lån, slik at hele lånet skal innfris ved forfall. Dette innebærer at kommunenes behov for refinansiering av gjeld øker. For å gi tilstrekkelig med opplysninger om kommunenes reelle finansielle risiko, bør det i note til regnskapet gis opplysninger om neste års forfall på langsiktig gjeld. Dette vurderer vi som sentral informasjon i den finansielle rapporteringen.
 
Når det gjelder årsberetningen viser vi til kommuneloven § 48 nr. 5 og regnskapsforskriften § 10 og § 12 som sier hva årsberetningen som minimum skal inneholde.
 
Hvilke noter kommunene bør/skal ha og hva årsberetningen skal inneholde framkommer i KRS 6 http://www.gkrs.no/standarder-og-notater/forelopig-standard-f/krs-6-noter-og-arsberetning/
 

Dokumentasjon av balansen:
Ved utarbeidelse av årsregnskapet skal det foreligge dokumentasjon på alle balanseposter som ikke er ubetydelige.  Foretak med bare bokføringsplikt etter Bokføringsloven § 2 annet ledd (begrenset regnskapsplikt) skal tilsvarende dokumentere balansepostene i næringsoppgaven. Nærmere regler for dokumentasjon av balansen er gitt i Bokføringsforskriften §§ 6-1 til 6-4.
 
I forarbeidene til bokføringsloven er det foretatt følgende inndeling av hva som kan anses som tilfredsstillende dokumentasjon:  
Eksterne bekreftelser, f.eks. kontoutdrag fra banker, kunder, leverandører
Opptelling av fysisk beholdning, f.eks. av kontantbeholdning og varelager
Dokumentasjon av bokførte opplysninger, dvs. bilaget som ligger til grunn for den opprinnelige bokføringen
Annen dokumentasjon, typisk utskrifter eller oppgaver fra andre systemer enn det som produserer årsregnskapet, f.eks. noteopplysninger eller ligningspapirer 
Oversikten angir dokumentasjonsalternativene i prioritert rekkefølge, slik at de to sistnevnte metodene først bør benyttes når eksterne bekreftelser ikke foreligger eller opptelling av fysisk beholdning er uaktuelt.
 
  
Lik denne siden
Vi hjelper kommunene med:
Regnskapsrevisjon
Forvaltningsrevisjon
Selskapskontroll
Undersøkelser/granskning
Foredrag
Konsulenttjenester
Send oss en forespørsel: