Gjennomføring av investeringsprosjekter i Eidsvoll kommune

29.04.2022 10:14
Revisjonen har undersøkt om Eidsvoll kommune følger sentrale prinsipper for prosjektoppfølging ved gjennomføring av investeringsprosjekter. Blant annet er det viktig med et godt beslutningsgrunnlag for de folkevalgte, og revisjonen finner i sin undersøkelse at det med fordel kunne vært gjennomført flere behovs- og alternativanalyser i forkant av vedtak om investeringsprosjekter for å sikre dette. Undersøkelsen viser videre at det er et forbedringspotensial når det gjelder rapportering til de folkevalgte i forbindelse med investeringsprosjekter, i tillegg til å få på plass et prosjektrammeverk for å styrke internkontrollen rundt prosjektoppfølging av større investeringsprosjekter.