Hjemmebaserte tjenester i Lørenskog kommune

28.04.2022 23:31
Revisjonen mener at hjemmetjenesten i Lørenskog kommune har systemer og praksis som i all hovedsak ivaretar både krav til internkontroll og kvalitet i tjenesten. Det fremkommer imidlertid forhold som både ledere og ansatte mener at kan forbedres.