Internkontroll i investeringsprosjekter i Lillestrøm kommune

29.04.2022 11:35
Revisjonen har undersøkt om Lillestrøm kommune har systemer og rutiner som legger til rette for kontroll og styring av investeringsprosjekter. Undersøkelsen viser at kommunen har utarbeidet nye rutiner som legger til rette for en god internkontroll i tidligfasen av investeringsprosjekter, og disse rutinene bygger på anerkjent prosjektmetodikk. Byggherreavdelingen har blant annet utarbeidet et flytskjema, samt nye prosedyrer og maler. Rapporteringen til de folkevalgte kan imidlertid styrkes.