Kjøp av legevakttjenester i Rælingen kommune

28.04.2022 18:16
Revisjonen har undersøkt hvordan Rælingen kommune følger opp legevakttjenestene, som kjøpes av Skedsmo kommune. På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen anbefaler revisjonen at Rælingen utfører en risiko- og sårbarhetsanalyse av kommunens legevaktordning, sørger for at det innhentes informasjon direkte fra brukerne og følger opp avtalens vilkår om avregning for å sikre at kostnadene til legevakten blir riktig.