Frokostseminar for kommuner - årsavslutning
22.11.2017
Frokostseminar om avslutning av årsregnskap med kommentarer opp mot ny kommunelov og dokumentasjon av balansen for kommuner
Les mer
Frokostseminar for kirkelige fellesråd og menighetsråd
18.09.2017
Frokostseminar om avslutning av årsregnskap, avstemminger og krav til dokumentasjon av balansen for kirkelige fellesråd og menighetsråd.
Les mer
Resultater for kommunene på Romerike
22.05.2017
Oppsummering av netto driftsresultater på Romerike og litt generell informasjon om kontrolloppstilling og notehenvisninger.
Les mer
Gjennomførte og planlagte forvaltningsprosjekter og selskapskontroller
24.05.2017
Har du lyst til å se hva RRI har gjennomført av forvaltningsrevisjoner i din og andre kommuner på Romerike? Alle rapporter er publisert på våre nettsider, og en oversikt over alle gjennomførte og planlagte forvaltningsprosjekter og selskapskontroller finner du her
Les mer
Aktuelt om kommunesammenslåing
22.05.2017
Litt om aktuelle problemstillinger innenfor mva, eiendomsskatt, arkiv og justeringsplikt - og rett ved kommunesammenslåing.
Les mer
Bruk av Vipps og andre regnskapsspørsmål
22.05.2017
Litt om dokumentasjonskrav ved bruk av Vipps, nye regler for kassasystemer, rapportering av utenlandske leverandører og fritak for mva ved salg av ny elbil og elbilutstyr.
Les mer
Årsregnskapet 2017
25.01.2017
Viktige nyheter for regnskapsåret 2017
Les mer
Årsregnskapet 2016
25.01.2017
Endringer og forhold å merke seg for regnskapsåret 2016
Les mer
Forvaltningsrevisjon om vedlikehold av formålsbygg i Eidsvoll kommune
11.01.2017
Revisjonen har undersøkt om tilstandskartleggingen av formålsbyggene i Eidsvoll kommune gjennomføres på en tilfredsstillende måte og om informasjonen brukes til planlegging av drift og vedlikehold.
Les mer
Forvaltningsrevisjon spesialpedagogisk hjelp til barn i barnehage i Fet kommune
01.12.2016
Undersøkelsen viste at Fet kommune særlig har utfordringer med å sikre at barn med behov for spesialpedagogisk hjelp får oppfyllt denne retten innen rimelig tid. I faktaarket blir rapportens hovedfunn presentert. En oppsummering av undersøkelsen, inkludert revisjonens vurderinger, gis i rapportens sammendrag.
Les mer
Spesialpedagogisk hjelp til barn under skolepliktig alder i Nes kommune
01.12.2016
Undersøkelsen viste at Nes kommune har et godt system for å sikre retten til spesialpedagogisk hjelp for barn under skolepliktig alder. Faktarket gir deg en rask presentasjon av rapportens hovedfunn. Rapportens sammendrag gir deg en oppsummering av undersøkelsen og revisjonens vurderinger.
Les mer
Kulturhusene får momskompensasjon
01.09.2016
Den nye fortolkningen er i tråd med hva kommunene hele tiden har ment var rimelig og i stor grad slik praksis har vært.
Les mer
Forvaltningsrevisjon av informasjonssikkerhet når det gjelder personopplysninger i barnevern og skole
25.08.2016
Revisjonen har undersøkt om barnevernet og skolene i Lørenskog kommune ivaretar informasjonssikkerheten når det er personopplysninger som behandles.
Les mer
Oppsummering av erfaringsseminar: Psykisk helse og rus
25.08.2016
12. mai arrangerte RRI vårens andre erfaringsseminar i Skedsmo rådhus. Temaet var hvordan vi får til å gi brukere innen psykisk helse og rus helhetlige og koordinerte tjenester. Alle kommunene på Romerike var representert. Innledere fra revisjonen, kommuneledelse, spesialisthelsetjenesten og brukerorganisasjonen NAPHA belyste temaet fra forskjellige vinkler.
Les mer
Forvaltningsrevisjon barnevern Rælingen
25.08.2016
Rælingen kommune har gode rutiner som sikrer at lovens krav til saksbehandlingsfrister og oppfølging av barn i fosterhjem. Undersøkelsen viser likevel at det er fristbrudd i flere saker og at enkelte barn ikke får lovpålagte besøk.
Les mer
Resultat kommunene på Romerike
25.04.2016
Alle kommunene på Romerike har avlagt regnskap med positive resultat(mindreforbruk) i 2015. De aller fleste kommunene hadde også et netto driftsresultat som ligger innenfor anbefalt nivå. Gjennomsnitt resultatgrad for kommunene på Romerike var på 2,9 %. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at resultat graden bør være på minst 1,75%, andre anbefaler at dette måltallet bør være rundt 3 %.
Les mer
Oppsummering av årets første erfaringsseminar: Tildeling av sykehjemsplasser og samhandlingen med sykehus
25.04.2016
RRIs første erfaringsseminar i 2016 gikk av stabelen 7. april i Ullensaker kulturhus. Alle kommunene var representert og samhandlingsreformen og tildeling av sykehjemsplasser stod på dagsorden. I tillegg til at revisjonen presenterte sine funn på området, fikk vi også innblikk i tema fra både virksomhetsleder- og rådmannsnivå.
Les mer
Forslag til ny kommunelov
22.04.2016
Forslaget til ny kommunelov legger vekt på styrke det kommunale selvstyre. Benytt muligheten til å påvirke resultatet ved å avgi en hørignsuttalelse slik at den nye loven gir gode rammer får styre og utvikle det lokale folkevalgte nivå i Norge. Daglig leder Nina Neset i Romerike revisjon har vært medlem av utvalget som har kommet med forlag til en revidert kommunelov ( NOU 4:2016). Hun tilbyr i disse dager foredrag til kommunene på Romerike om utvalgets arbeid og forslag. Høringsfrist på NOUen er satt til 6. oktober 2016.
Les mer
Tilpasset opplæring i Skedsmoskolen
20.04.2016
Revisjonen har undersøkt om kommunen har systemer som sikrer lovens krav om tilpasset opplæring og i hvilken grad det legges til rette for å kunne gi tilpasset opplæring.
Les mer
Forvaltningsrevisjon av forebyggende arbeid for barn og unge i risikosoner
20.04.2016
Hurdal kommune gjør mye godt i sitt forebyggende arbeid for barn og unge i risikosoner. Økt grad av dokumentasjon vil gjøre at tiltakene treffer risikosonene bedre og blir mer robuste i gjennomføringen.
Les mer
Erfaringsseminar tildeling av sykehjemsplasser og samhandlingen med sykehus.
01.02.2016
Romerike Revisjon IKS inviterer ansatte i kommunene til erfaringsseminar 7 april. Endelig program og påmelding kommer i uke 6.
Les mer
Forvaltningsrevisjon av vedlikehold av bygg i Ullensaker kommune
01.02.2016
Kommunen har klart å snu en negativ utvikling. Fra å ligge i etterkant med å få brukt vedlikeholdsmidlene i budsjettåret på en planmessig måte, ligger kommunen nå i forkant og kan dermed starte vedlikehold tidlig i budsjettåret.
Les mer
Regnskapsavslutningen 2015
01.02.2016
Den 15. februar skal kommunene avlegge årsregnskapet, og rådmannens årsberetning skal foreligge innen 31. mars. Vedlagt følger en oversikt over endringer i kommunale regnskapsstandarder og andre forhold som er viktig for regnskapsavslutningen.
Les mer
Oversikt over gjennomførte forvaltningsprosjekter
01.02.2016
RRI har gjennomført 15 forvaltningsprosjekter, og her kan du se temaene for disse. Her er også de planlagte og påbegynte prosjektene pr. 15.1.2016
Les mer
Arkiv 2014
13.03.2015

Les mer
Arkiv 2015
14.12.2017

Les mer
Lik denne siden
Vi hjelper kommunene med:
Regnskapsrevisjon
Forvaltningsrevisjon
Selskapskontroll
Undersøkelser/granskning
Foredrag
Konsulenttjenester
Send oss en forespørsel:
Har du viktig informasjon, kontakt oss her
Vi hjelper kommunene med:
Regnskapsrevisjon
Forvaltningsrevisjon
Selskapskontroll
Undersøkelser/granskning
Foredrag
Konsulenttjenester
Send oss en forespørsel: