Frokostseminar for kommuner - årsavslutning
19.09.2017
Frokostseminar om avslutning av årsregnskap, avstemminger og dokumentasjon av balansen for kommuner
Les mer
Frokostseminar for kirkelige fellesråd og menighetsråd
18.09.2017
Frokostseminar om avslutning av årsregnskap, avstemminger og krav til dokumentasjon av balansen for kirkelige fellesråd og menighetsråd.
Les mer
Resultater for kommunene på Romerike
22.05.2017
Oppsummering av netto driftsresultater på Romerike og litt generell informasjon om kontrolloppstilling og notehenvisninger.
Les mer
Gjennomførte og planlagte forvaltningsprosjekter og selskapskontroller
24.05.2017
Har du lyst til å se hva RRI har gjennomført av forvaltningsrevisjoner i din og andre kommuner på Romerike? Alle rapporter er publisert på våre nettsider, og en oversikt over alle gjennomførte og planlagte forvaltningsprosjekter og selskapskontroller finner du her
Les mer
Aktuelt om kommunesammenslåing
22.05.2017
Litt om aktuelle problemstillinger innenfor mva, eiendomsskatt, arkiv og justeringsplikt - og rett ved kommunesammenslåing.
Les mer
Bruk av Vipps og andre regnskapsspørsmål
22.05.2017
Litt om dokumentasjonskrav ved bruk av Vipps, nye regler for kassasystemer, rapportering av utenlandske leverandører og fritak for mva ved salg av ny elbil og elbilutstyr.
Les mer
Årsregnskapet 2017
25.01.2017
Viktige nyheter for regnskapsåret 2017
Les mer
Årsregnskapet 2016
25.01.2017
Endringer og forhold å merke seg for regnskapsåret 2016
Les mer
Forvaltningsrevisjon om vedlikehold av formålsbygg i Eidsvoll kommune
11.01.2017
Revisjonen har undersøkt om tilstandskartleggingen av formålsbyggene i Eidsvoll kommune gjennomføres på en tilfredsstillende måte og om informasjonen brukes til planlegging av drift og vedlikehold.
Les mer
Forvaltningsrevisjon spesialpedagogisk hjelp til barn i barnehage i Fet kommune
01.12.2016
Undersøkelsen viste at Fet kommune særlig har utfordringer med å sikre at barn med behov for spesialpedagogisk hjelp får oppfyllt denne retten innen rimelig tid. I faktaarket blir rapportens hovedfunn presentert. En oppsummering av undersøkelsen, inkludert revisjonens vurderinger, gis i rapportens sammendrag.
Les mer
Spesialpedagogisk hjelp til barn under skolepliktig alder i Nes kommune
01.12.2016
Undersøkelsen viste at Nes kommune har et godt system for å sikre retten til spesialpedagogisk hjelp for barn under skolepliktig alder. Faktarket gir deg en rask presentasjon av rapportens hovedfunn. Rapportens sammendrag gir deg en oppsummering av undersøkelsen og revisjonens vurderinger.
Les mer
Kulturhusene får momskompensasjon
01.09.2016
Den nye fortolkningen er i tråd med hva kommunene hele tiden har ment var rimelig og i stor grad slik praksis har vært.
Les mer
Forvaltningsrevisjon av informasjonssikkerhet når det gjelder personopplysninger i barnevern og skole
25.08.2016
Revisjonen har undersøkt om barnevernet og skolene i Lørenskog kommune ivaretar informasjonssikkerheten når det er personopplysninger som behandles.
Les mer
Oppsummering av erfaringsseminar: Psykisk helse og rus
25.08.2016
12. mai arrangerte RRI vårens andre erfaringsseminar i Skedsmo rådhus. Temaet var hvordan vi får til å gi brukere innen psykisk helse og rus helhetlige og koordinerte tjenester. Alle kommunene på Romerike var representert. Innledere fra revisjonen, kommuneledelse, spesialisthelsetjenesten og brukerorganisasjonen NAPHA belyste temaet fra forskjellige vinkler.
Les mer
Forvaltningsrevisjon barnevern Rælingen
25.08.2016
Rælingen kommune har gode rutiner som sikrer at lovens krav til saksbehandlingsfrister og oppfølging av barn i fosterhjem. Undersøkelsen viser likevel at det er fristbrudd i flere saker og at enkelte barn ikke får lovpålagte besøk.
Les mer
Resultat kommunene på Romerike
25.04.2016
Alle kommunene på Romerike har avlagt regnskap med positive resultat(mindreforbruk) i 2015. De aller fleste kommunene hadde også et netto driftsresultat som ligger innenfor anbefalt nivå. Gjennomsnitt resultatgrad for kommunene på Romerike var på 2,9 %. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at resultat graden bør være på minst 1,75%, andre anbefaler at dette måltallet bør være rundt 3 %.
Les mer
Oppsummering av årets første erfaringsseminar: Tildeling av sykehjemsplasser og samhandlingen med sykehus
25.04.2016
RRIs første erfaringsseminar i 2016 gikk av stabelen 7. april i Ullensaker kulturhus. Alle kommunene var representert og samhandlingsreformen og tildeling av sykehjemsplasser stod på dagsorden. I tillegg til at revisjonen presenterte sine funn på området, fikk vi også innblikk i tema fra både virksomhetsleder- og rådmannsnivå.
Les mer
Forslag til ny kommunelov
22.04.2016
Forslaget til ny kommunelov legger vekt på styrke det kommunale selvstyre. Benytt muligheten til å påvirke resultatet ved å avgi en hørignsuttalelse slik at den nye loven gir gode rammer får styre og utvikle det lokale folkevalgte nivå i Norge. Daglig leder Nina Neset i Romerike revisjon har vært medlem av utvalget som har kommet med forlag til en revidert kommunelov ( NOU 4:2016). Hun tilbyr i disse dager foredrag til kommunene på Romerike om utvalgets arbeid og forslag. Høringsfrist på NOUen er satt til 6. oktober 2016.
Les mer
Tilpasset opplæring i Skedsmoskolen
20.04.2016
Revisjonen har undersøkt om kommunen har systemer som sikrer lovens krav om tilpasset opplæring og i hvilken grad det legges til rette for å kunne gi tilpasset opplæring.
Les mer
Forvaltningsrevisjon av forebyggende arbeid for barn og unge i risikosoner
20.04.2016
Hurdal kommune gjør mye godt i sitt forebyggende arbeid for barn og unge i risikosoner. Økt grad av dokumentasjon vil gjøre at tiltakene treffer risikosonene bedre og blir mer robuste i gjennomføringen.
Les mer
Erfaringsseminar tildeling av sykehjemsplasser og samhandlingen med sykehus.
01.02.2016
Romerike Revisjon IKS inviterer ansatte i kommunene til erfaringsseminar 7 april. Endelig program og påmelding kommer i uke 6.
Les mer
Forvaltningsrevisjon av vedlikehold av bygg i Ullensaker kommune
01.02.2016
Kommunen har klart å snu en negativ utvikling. Fra å ligge i etterkant med å få brukt vedlikeholdsmidlene i budsjettåret på en planmessig måte, ligger kommunen nå i forkant og kan dermed starte vedlikehold tidlig i budsjettåret.
Les mer
Regnskapsavslutningen 2015
01.02.2016
Den 15. februar skal kommunene avlegge årsregnskapet, og rådmannens årsberetning skal foreligge innen 31. mars. Vedlagt følger en oversikt over endringer i kommunale regnskapsstandarder og andre forhold som er viktig for regnskapsavslutningen.
Les mer
Oversikt over gjennomførte forvaltningsprosjekter
01.02.2016
RRI har gjennomført 15 forvaltningsprosjekter, og her kan du se temaene for disse. Her er også de planlagte og påbegynte prosjektene pr. 15.1.2016
Les mer
Forvaltningsrevisjon av vedtaksoppfølging i Gjerdrum kommune
17.12.2015
RRI har levert forvaltningsrevisjonsrapport om administrasjonens iverksetting av kommunestyrets vedtak i Gjerdrum kommune. Formålet med prosjektet har vært å vurdere om kommunestyrets vedtak blir iverksatt som forutsatt.
Les mer
Tildeling av korttidsopphold på sykehjem – Nannestad kommune
17.12.2015
Romerike revisjon har levert en forvaltningsrapport om praksis for tildeling av korttidsopphold på sykehjem i Nannestad kommune. Formål med undersøkelsen har vært å undersøke i hvilken grad tildeling av korttidsopphold bygger på faglige standarder og krav i forvaltningsloven, og om samhandlingen med sykehusene om utskrivningsklare pasienter er tilfredsstillende.
Les mer
KOSTRA-rapportering 2015
07.12.2015
Notatet «KOSTRA-rapporteringen 2015» er ment å være en samling av informasjon til hjelp i filoppbygging og konvertering av årsregnskapet til regnskapsrapport.
Les mer
Påpekte svakheter om budsjett – en gjenganger
18.09.2015
Erfaringer fra revisjon av kommuneregnskapene i 2014 viser at flere kommuner enkelt kan unngå påpekninger fra revisor knyttet til feil og mangler ved budsjettet.
Les mer
Rapporter om psykisk helse og rus
18.09.2015
RRI har levert forvaltningsrevisjonsrapporter om psykisk helse og rus til kontrollutvalgene i Rælingen, Skedsmo, Lørenskog og Ullensaker. Formålet har blant annet vært å undersøke om kommunen sikrer at pasienter over 18 år med psykiske vansker/lidelser og/eller rusavhengighet får et helhetlig og koordinert tilbud.
Les mer
Rapporter om tildeling av korttidsopphold i institusjon
17.09.2015
RRI har levert forvaltningsrevisjonsrapportene «Korttidsopphold i institusjon. Tildelingspraksis og internkontroll» til kontrollutvalgene i Aurskog- Høland, Fet og Nes. Formålet med undersøkelsene har vært å vurdere i hvilken grad kommunenes praksis  ved tildeling av korttidsopphold i institusjon bygger på faglige standarder og er i  samsvar med krav til god saksbehandling. Videre vurderes det om internkontrollen for tildeling av institusjonsplasser er tilstrekkelig.
Les mer
Ny kommunelov - intervju med Nina Neset, medlem av Kommunelovutvalget
17.09.2015
Kommunelovutvalget som ble oppnevnt i juni 2013, skal levere sin utredning til Kommunal- og moderniseringsdepartementet innen utgangen av 2015.
Les mer
Forvaltningsrevisjonsprosjekt i selskapet Krogstad Miljøpark AS
10.09.2015
RRI har levert forvaltningsrevisjonsrapport om Krogstad Miljøpark AS til kontrollutvalget i Sørum kommune. Formålet har vært å klargjøre og belyse enkelte konkrete problemstillinger bl.a. i tilknytning til bygging av infrastrukturtiltak fra riksveg fram til miljøparkens område.
Les mer
Erfaringsdag for fellesråd og menighetsråd
08.09.2015
En vellykket erfaringsdag for alle fellesråd og menighetsråd på Romerike er gjennomført. Tema om regnskap og budsjett var på dagsorden. Interessen for dagen var stor, med mange engasjerte deltakere i RRI sine lokaler.
 
Les mer
Kvartalsrapport - Romerike revisjon IKS
08.07.2015
Kvartalsrapport fra RRI for 2. kvartal 2015 er nå utarbeidet. Formålet med rapporten er å gi kortfattet informasjon om selskapets virksomhet til kommunene, kontrollutvalgene og representantskapet.
Les mer
Revisjonsrapport
06.05.2015
Styret i SAMARBEIDSRÅDET FOR NEDRE ROMERIKE forespurte Romerike revisjon IKS om å undersøke SNRs organisasjon, administrasjon og oppgaveportefølje våren 2014. Revisjonen avla sin rapport i januar 2015.
Les mer
Kvartalsrapport - Romerike revisjon IKS
29.04.2015
Kvartalsrapport fra RRI for 1. kvartal 2015 er nå utarbeidet. Formålet med rapporten er å gi kortfattet informasjon om selskapets virksomhet til kommunene, kontrollutvalgene og representantskapet.
Les mer
Sviktende skatteinngang
28.04.2015
En kommune opplevde en uforutsett og betydelig reduksjon i skatteinntektene i 2014. Revisjonens undersøkelse drøfter årsaker, konsekvenser og mulige tiltak.
Les mer
Kommunal revisjon på Kommunalpolitisk toppmøte 2015
10.04.2015
NKRF og to av bedriftsmedlemmene med felles stand på årets viktigste møteplass for politisk og administrativ ledelse i kommunesektoren
Les mer
Forvaltningsrevisjonsprosjekt: hjemmesykepleie
27.03.2015
RRI har levert forvaltningsrevisjonsrapporten «Hjemmesykepleie: internkontroll, dokumentasjon og kvalitet» til kontrollutvalget i Eidsvoll.
Formålet med prosjektet har vært å undersøke om brukerne av hjemmetjenester mottar tjenester de har krav på og om kommunen har et tilfredsstillende internkontrollsystem som sikrer kvaliteten i tjenesten.
Les mer
RRIs erfaringsseminar 2015 - offentlige anskaffelser
13.03.2015
Feil i prosessene for offentlige anskaffelser kan koste kommunene dyrt. Det har flere kommuner på Romerike erfart. RRI satte temaet på dagsorden på sitt årlige erfaringsseminar og rådmennene fra Nittedal, Fet og Rælingen delte sine erfaringer fra store offentlige investeringsprosjekter.
Les mer
Kvartalsrapport - Romerike revisjon IKS
21.01.2015
Kvartalsrapport fra RRI for 3. og 4. kvartal 2014 er nå utarbeidet. Formålet med rapporten er å gi kortfattet informasjon om selskapets virksomhet til kommunene, kontrollutvalgene og representantskapet. I tillegg til kvartalsrapportene vil RRI lage en mer utfyllende årsrapport for selskapet.
Les mer
OBS - falsk faktura
13.01.2015
Revisjonen mottok rett før jul en falsk faktura, og vi ønsker derfor å advare kommunene og andre.
Les mer
Billigere å bo på dobbeltrom på sykehjem
13.01.2015
Fra 1. juli 2014 ble det innført redusert egenandel for personer som ved langtidsopphold må bo ufrivillig på dobbeltrom i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner. Forskriftsendringen innebærer at et økt fribeløp skal trekkes inn i beregningsgrunnlaget for beboere som «uten selv å ønske det» legges på dobbeltrom ved et langtidsopphold. Dette vil i slike tilfeller påvirke størrelsen på kommunens vederlagsberegning.
Les mer
Momskompensasjon – Krav til dokumentasjon
13.01.2015
Flere kommuner i landet har i 2014 hatt bokettersyn fra Skattekontoret på momskompensasjon. Dette har for enkelte resultert i krav om tilbakebetaling av kompensasjon. Manglende dokumentasjon har vært en av årsakene til krav om tilbakebetaling. Spesielt gjelder dette innenfor utleie av fast eiendom, herunder idrettsanlegg og helse- og sosialboliger, men også for personkjøretøy og telefon. Den norske kommunerevisorforening (NKRF) har med bakgrunn av skattekontorenes kontroller orientert om dokumentasjonskravene som legges til grunn. Romerike revisjon ønsker å videreformidle dette.
Les mer
Vanlige banklån er underlagt kunngjøringsplikt - intet unntak
13.01.2015
Låneopptak er ikke transaksjon av finansieringsinstrumenter, som er unntatt kunngjøringsplikten. Dette slår KOFA fast.  Låneopptak som er vanlige banklån, skal derfor etter dagens regler for offentlige anskaffelser kunngjøres dersom beløpet er over terskelverdiene.
Les mer
Arkiv 2014
13.03.2015

Les mer
Lik denne siden
Vi hjelper kommunene med:
Regnskapsrevisjon
Forvaltningsrevisjon
Selskapskontroll
Undersøkelser/granskning
Foredrag
Konsulenttjenester
Send oss en forespørsel:
Har du viktig informasjon, kontakt oss her
Vi hjelper kommunene med:
Regnskapsrevisjon
Forvaltningsrevisjon
Selskapskontroll
Undersøkelser/granskning
Foredrag
Konsulenttjenester
Send oss en forespørsel: