OM ROMERIKE REVISJON

Romerike revisjon IKS (RRI) er et uavhengig og selvstendig selskap som utfører revisjon for kommunene på Romerike. RRI er organisert som et interkommunalt selskap som eies av kommunene på Romerike. Representantskapet er selskapets øverste myndighet og består av en representant fra hver eierkommune. Styret velges av representantskapet og har ansvar for forvaltningen av selskapets virksomhet.

Om oss

Vi er en totalleverandør og utfører finansiell revisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for kommunene, samt revisjon for en rekke selvstendige kommunale- og interkommunale selskaper. RRI tilbyr også deltakerkommunene tjenester utover de lovpålagte oppgavene innenfor selskapets kompetanseområde.

 
Selskapet skal også:

  • gi innspill til forbedringer i kommunenes kvalitetsarbeid
  •  veilede om regelverk m.m.
  •  videreformidle gode eksempler og bidra til læring mellom deltakerkommunene

Leveransene våre skal ha høy kvalitet og gi merverdi og læring for kommunene. Arbeidet vårt skal være preget av god service og effektivitet. Selskapet jobber utelukkende for kommunal sektor og har en unik kompetanse på kommunal sektor. Vi har en sterk lokal forankring og kjenner kommunene i regionen godt.
 
Selskapet er lokalisert på Jessheim og ledes av revisjonssjef Nina Neset.

Romerike revisjon IKS er medlem av Norges kommunerevisorforbund (NKRF). NKRF er en yrkesfaglig interesseorganisasjon og et serviceorgan som fremmer en sunn utvikling av revisjon og tilsyn i kommunal sektor. Medlemmer i NKRF er underlagt en obligatorisk kvalitetskontrollordning, hvor formålet er å sikre at bedriftsmedlemmene holder en høy faglig standard.

Ta en titt på vår brosjyre


Brosjyre >>
brosjyre
Ansatte
Finn kontaktinformsjon til ansatte her
Ansatte
Finn kontaktinformsjon til ansatte her
Ansatte
Styre
Styret velges av representantskapet og har ansvar for en tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksomhet
Styre
Styret velges av representantskapet og har ansvar for en tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksomhet
Styret
Eiere
Eierne til Romerike revisjon
Eiere
Eierne til Romerike revisjon
Eiere