FINANSIELL REVISJON

Finansiell revisjon innebærer å kontrollere at regnskapene ikke inneholder vesentlige feil og at de stemmer med vedtatte budsjett.
fag

FINANSIELL REVISJON

Kommunene forvalter store økonomiske ressurser. Formålet med finansiell revisjon er å bekrefte den økonomiske informasjonen i regnskapet og at midlene blir brukt i tråd med det kommunestyrene har vedtatt. Revisor skal avgi en uttalelse om hvorvidt årsregnskapene i det alt vesentlige er avlagt i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk. Med vesentlig menes her at årsregnskapet ikke inneholder feilinformasjon som ville fått brukerne av årsregnskapet til å treffe en annen beslutning dersom feilinformasjonen ikke var tilstede.

Revisjonens rolle er med andre ord å bidra til at regnskapet er til å stole på, både for kommunestyret, kontrollutvalget og andre med interesse for regnskapet.

Finansiell revisjon utgjør, sammen med forvaltningsrevisjon, kjernevirksomheten i Romerike revisjon IKS. I tillegg til å være revisor i 11 kommuner, utføres rådgivning, revisjon og attestasjonsoppgaver for

  • kommunale og interkommunale foretak
  • stiftelser og legater
  • overformynderi og klientregnskap
  • kirkelig fellesråd og menighetsråd
Siste nytt
Faktaark%20Aursmoen

Politisk involvering i nye Aursmoen barnehage og skole i Aurskog-Høland kommune

Politisk involvering i nye Aursmoen barnehage og skole i Aurskog-Høland kommune
Faktaark%20Aursmoen

Politisk involvering i nye Aursmoen barnehage og skole i Aurskog-Høland kommune

Politisk involvering i nye Aursmoen barnehage og skole i Aurskog-Høland kommune
Politisk involvering i nye Aursmoen barnehage og skole i Aurskog-Høland kommune
Faktaark%20Saksutredning

Saksutredning av politiske saker i Nittedal kommune

Saksutredning av politiske saker i Nittedal kommune
Faktaark%20Saksutredning

Saksutredning av politiske saker i Nittedal kommune

Saksutredning av politiske saker i Nittedal kommune
Saksutredning av politiske saker i Nittedal kommune
Naturmangfold%20Nannestad

Naturmangfold i Nannestad kommune

Naturmangfold i Nannestad kommune
Naturmangfold%20Nannestad

Naturmangfold i Nannestad kommune

Naturmangfold i Nannestad kommune
Naturmangfold i Nannestad kommune
Ta kontakt med oss for mer informasjon