FINANSIELL REVISJON

Finansiell revisjon innebærer å kontrollere at regnskapene ikke inneholder vesentlige feil og at de stemmer med vedtatte budsjett.
fag

FINANSIELL REVISJON

Kommunene forvalter store økonomiske ressurser. Formålet med finansiell revisjon er å bekrefte den økonomiske informasjonen i regnskapet og at midlene blir brukt i tråd med det kommunestyrene har vedtatt. Revisor skal avgi en uttalelse om hvorvidt årsregnskapene i det alt vesentlige er avlagt i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk. Med vesentlig menes her at årsregnskapet ikke inneholder feilinformasjon som ville fått brukerne av årsregnskapet til å treffe en annen beslutning dersom feilinformasjonen ikke var tilstede.

Revisjonens rolle er med andre ord å bidra til at regnskapet er til å stole på, både for kommunestyret, kontrollutvalget og andre med interesse for regnskapet.

Finansiell revisjon utgjør, sammen med forvaltningsrevisjon, kjernevirksomheten i Romerike revisjon IKS. I tillegg til å være revisor i 11 kommuner, utføres rådgivning, revisjon og attestasjonsoppgaver for

  • kommunale og interkommunale foretak
  • stiftelser og legater
  • overformynderi og klientregnskap
  • kirkelig fellesråd og menighetsråd
Siste nytt
Naturmangfold%20Nannestad

Naturmangfold i Nannestad kommune

Naturmangfold i Nannestad kommune
Naturmangfold%20Nannestad

Naturmangfold i Nannestad kommune

Naturmangfold i Nannestad kommune
Naturmangfold i Nannestad kommune
Faktaark%20byggesak%20Nes

Byggesaksbehandling i Nes kommune

Byggesaksbehandling i Nes kommune
Faktaark%20byggesak%20Nes

Byggesaksbehandling i Nes kommune

Byggesaksbehandling i Nes kommune
Byggesaksbehandling i Nes kommune
Faktaark%20kommunens%20arbeid%20med%20klima%20L%C3%B8renskog

Arbeid med klima i Lørenskog kommune

Arbeid med klima i Lørenskog kommune
Faktaark%20kommunens%20arbeid%20med%20klima%20L%C3%B8renskog

Arbeid med klima i Lørenskog kommune

Arbeid med klima i Lørenskog kommune
Arbeid med klima i Lørenskog kommune
Ta kontakt med oss for mer informasjon