Kommunale investeringsprosjekter

Kommunene investerer enorme summer i byggeprosjekter, digitaliseringsprosjekter og andre prosjekter som skal bidra til å forbedre tjenestene til innbyggerne. For å gjøre dette tas det opp store lån på innbyggernes regning og da er det viktig at kommunens prosjekter planlegges og gjennomføres på en god måte. I tillegg bør kommunen kunne dokumentere forventede og realiserte gevinster for disse prosjektene.
img-33

Kommunale investeringsprosjekter

Forvaltningsrevisjoner av investeringsprosjekter viser at:

  • Det mangler ofte gode nok behovsanalyser og konseptvalgutredninger
  • Det er ofte for dårlig planlegging
  • Det er ofte mangel på formalisering av rammer for prosjektoppfølging f.eks:
    • Beskrivelser av organisering, roller og ansvar
    • Gjennomføring av risikovurderinger
  • Det er for dårlig forankring og involvering av de folkevalgte
  • For lite/dårlig rapportering underveis, særlig knyttet til fremdrift og økonomi
  • Prosjektrutiner/rammeverk og/eller økonomireglement følges ikke alltid som tenkt

Frokostseminar 6.10.22

Romerike revisjon gjennomførte frokostseminar om kommunenes arbeid med planlegging og gjennomføring av større investeringprosjekter.