EIERSKAPSKONTROLL

Eierskapskontrollene retter seg mot kommunen som eier og om kommunens eierinteresser ivaretas i samsvar med regelverk, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring. Det er kontrollutvalget i kommunen som bestiller eierskapskontroll av kommunale selskaper.
shutterstock_697487428

EIERSKAPSKONTROLL

Eierskapskontroll

Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.

Dersom kontrollen skal omfatte selskapets virksomhet, dvs. spørsmål som krever innsyn i selskapets drift må dette gjøres i form av en forvaltningsrevisjon. Eierskapskontrollen retter seg altså mot kommunen som eier og den eller de som utøver kommunens eierinteresser i og utenfor eierorganet.

Kontrollutvalget skal på samme måte som for forvaltningsrevisjon utarbeide en plan for gjennomføring av eierskapskontroll. Planen skal baseres på risiko- og vesentlighetsvurderinger av kommunens eierskap. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor risiko for mangler og feil er størst.  

I kommuneloven er eierskapskontroll definert som en revisjonsoppgave og gjennomføres i tråd med god kommunal revisjonsskikk, jf. § 23-4.  RSK 002 Standard for eierskapskontroll er fastsatt av styret i Norges Kommunerevisorforbund 12. august 2020.

 
Ta kontakt med oss for å skreddersy et tilbud etter din virksomhets behov