PSYKISK HELSE OG RUS - ET HELHETLIG OG KOORDINERT TILBUD

Romerike revisjon har gjennomført en rekke undersøkelser av kommunenes tjenestetilbud til personer med utfordringer knyttet til psykisk helse og rus.
img-1

PSYKISK HELSE OG RUS - ET HELHETLIG OG KOORDINERT TILBUD

Forvaltningsrevisjoner av kommunens arbeid innen psykisk helse og rus 


Vi har de siste årene gjennomført flere forvaltningsrevisjoner innen området psykisk helse og rus. Etter samhandlingsreformen har flere oppgaver blitt overført til kommunene, og tjenesteområdet forutsetter et helhetlig og koordinert samarbeid mellom interne aktører som for eksempel fastlegene, NAV og hjemmetjenesten. Kommunen skal også samarbeide med spesialisthelsetjenesten og bidra til et mest mulig sømløst pasientforløp for brukere med behov for sammensatte tjenester. 
 

Hva finner vi?

Undersøkelser revisjonen har gjennomført viser at kommunene i ganske stor grad har systemer som bidrar til å sikre et helhetlig og koordinert tjenestetilbud.
  • Kommunene har etablert ulike møtestrukturer som skal ivareta internt samarbeid på tvers, samt tildeling av og vedtak om tjenester.
  • Kommunene har etablert en koordinerende enhet med overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og koordinator.
  • Samarbeidsavtaler med spesialisthelsetjenesten og elektronisk kommunikasjon for inn- og utskriving av pasienter er på plass.
  • Ansvars- og oppgavefordelingen mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten er fortsatt gjenstand for diskusjon og uklarhet – «hvem eier pasienten»?
  • Tilgjengeligheten hos NAV oppleves som for dårlig.
  • Det er delte meninger om nytteverdien av individuell plan, og koordinatorrollen oppleves som krevende.

Erfaringsseminar 12.5.16

Romerike revisjon gjennomførte et erfaringsseminar for ledere og ansatte i kommunene på Romerike etter flere gjennomførte revisjoner på området. Temaet var: Psykisk helse og rus - helhetlig og koordinert tilbud. Hvordan får vi det til?

Program