TJENESTETILBUDET TIL PERSONER MED DEMENS

Romerike revisjon har gjennomført flere undersøkelser der tjenestetilbudet til personer med demens og deres pårørende har vært hoved- eller deltema. Resultatet fra undersøkelsene viser flere sentrale forbedringspunkt hos kommunene på dette området.
img-8

TJENESTETILBUDET TIL PERSONER MED DEMENS

Forvaltningsrevisjoner av kommunale helse- og omsorgstjenester viser at:

  • Kommunene har på plass roller og funksjoner knyttet til oppfølging av personer med demens og deres pårørende, slik som demenskoordinator og demensteam
  • Dagaktivitetstilbudet til personer med demens er styrket de siste årene
  • Kognitiv svikt/demens er ofte en årsak til at det innvilges langtidsplass på sykehjem
  • Kommunene har utarbeidet egne planer, strategier og prosedyrer for tjenestetilbudet til personer med demens og deres pårørende 
  • Ressursene som knyttes til demenskoordinator og demensteam er ofte for knappe i forhold til behovet for oppfølging
  • Hver tredje ansatte opplever at opplæring i oppfølging av personer med demens er utilstrekkelig
  • Mange ansatte har liten kjennskap til kommunens tilbud til personer med demens
  • Individuell plan og koordinator brukes svært sjeldent for personer med demens og deres pårørende
  • Kommunene fatter ikke vedtak om pårørendestøtte i form av opplæring/veiledning til pårørende til personer med demens
  • Kommunene klarer i for liten grad å skape kontinuitet i tjenestetilbudet til personer med demens, i form av fast personell

Frokostwebinar 18.1.22

Romerike revisjon gjennomførte frokostwebinar om tjenestetilbudet til personer med demens og deres pårørende etter flere gjennomførte revisjoner på området. Program, presentasjoner og opptak av webinaret finner du her.