TJENESTETILBUDET TIL PERSONER MED DEMENS

Romerike revisjon har gjennomført flere undersøkelser der tjenestetilbudet til personer med demens og deres pårørende har vært hoved- eller deltema. Resultatet fra undersøkelsene viser flere sentrale forbedringspunkt hos kommunene på dette området.
img-8

TJENESTETILBUDET TIL PERSONER MED DEMENS

Forvaltningsrevisjoner av kommunale helse- og omsorgstjenester viser at:

  • Kommunene har på plass roller og funksjoner knyttet til oppfølging av personer med demens og deres pårørende, slik som demenskoordinator og demensteam
  • Dagaktivitetstilbudet til personer med demens er styrket de siste årene
  • Kognitiv svikt/demens er ofte en årsak til at det innvilges langtidsplass på sykehjem
  • Kommunene har utarbeidet egne planer, strategier og prosedyrer for tjenestetilbudet til personer med demens og deres pårørende 
  • Ressursene som knyttes til demenskoordinator og demensteam er ofte for knappe i forhold til behovet for oppfølging
  • Hver tredje ansatte opplever at opplæring i oppfølging av personer med demens er utilstrekkelig
  • Mange ansatte har liten kjennskap til kommunens tilbud til personer med demens
  • Individuell plan og koordinator brukes svært sjeldent for personer med demens og deres pårørende
  • Kommunene fatter ikke vedtak om pårørendestøtte i form av opplæring/veiledning til pårørende til personer med demens
  • Kommunene klarer i for liten grad å skape kontinuitet i tjenestetilbudet til personer med demens, i form av fast personell

Frokostwebinar 18.1.22

Romerike revisjon gjennomførte frokostwebinar om tjenestetilbudet til personer med demens og deres pårørende etter flere gjennomførte revisjoner på området.