Kommunedirektørens internkontroll

Internkontrollen i en kommune skal bidra til kvalitet, effektivitet og forutsigbarhet i kommunenes tjenesteleveranse. Hvordan jobber kommunedirektøren systematisk og bevisst for å sikre betryggende kontroll i sin kommune? Hvordan sikrer man at internkontrollen til enhver tid er tilpasset den enkelte kommunes behov for styring og kontroll? Hvilke funn gjør revisjonen når vi undersøker interkontroll både på overordnet og sektornivå i kommunene?
img-12

Kommunedirektørens internkontroll

Frokostseminar 2.2.18

Romerike revisjon gjennomførte frokostseminar om kommunedirektørens internkontroll våren 2018. Både rådmenn og revisjonen delte erfaringer og betraktninger rundt den overordnede internkontrollen i kommunene.