Kommunedirektørens internkontroll

Internkontrollen i en kommune skal bidra til kvalitet, effektivitet og forutsigbarhet i kommunenes tjenesteleveranse. Hvordan jobber kommunedirektøren systematisk og bevisst for å sikre betryggende kontroll i sin kommune? Hvordan sikrer man at internkontrollen til enhver tid er tilpasset den enkelte kommunes behov for styring og kontroll? Hvilke funn gjør revisjonen når vi undersøker interkontroll både på overordnet og sektornivå i kommunene?
img-12

Kommunedirektørens internkontroll

Forvaltningsrevisjoner av den overordnede internkontrollen 


I våre undersøkelser av den overordnede internkontrollen i ulike kommuner har vi særlig sett på tre områder:
 1. Sektorovergripende rutiner og retningslinjer, er de
  • dokumenterte?
  • samlet og tilgjengelige?
  • oppdaterte og relevante?
 2. Risikovurderinger på kommunedirektørnivå, er de
  • systematiske?
  • basert på dokumenterte rutiner?
  • basert på risikovurderinger fra tjenesteområdene?
 3. Helhetlig avvikssystem i kommunen, er det
  • et felles system og rutiner for hvordan avvik fra de ulike tjenesteområdene skal meldes og følges opp?
  • rutiner for å benytte aggregerte avvik til jevnlig å evaluere kommunens internkontroll og samlede virksomhet?

Hva finner vi?

 • De fleste kommuner jobber med å implementere kvalitetssystemer som for eksempel TQM, Compilo eller RiskManager
 • Det er fortsatt et stykke arbeid igjen for flere av kommunene når det gjelder å få samlet alle sektorovergripende rutiner og retningslinjer i de nye kvalitetssystemene 
 • Det gjennomføres i liten grad systematiske overordnede risikovurderinger på overordnet nivå i kommunene
 • Det er ulike kulturer og systemer for å melde avvik i de ulike tjenesteområdene, og det er i liten grad etablert rutiner for å se på avvikstrender og benytte disse for å evaluere kommunens internkontroll og samlede virksomhet

Frokostseminar 2.2.18

Romerike revisjon gjennomførte frokostseminar om kommunedirektørens internkontroll våren 2018. Både rådmenn og revisjonen delte erfaringer og betraktninger rundt den overordnede internkontrollen i kommunene.