FORVALTNINGSREVISJON

Forvaltningsrevisjon gjennomføres som prosjekter, basert på samfunnsvitenskapelig metode. Prosjektene kan rette seg mot alle kommunens tjenesteområder for å undersøke om kommunens praksis er i henhold til regelverk og vedtak i kommunestyret. Det er kontrollutvalget i kommunen som bestiller forvaltningsrevisjonsprosjekter.
img-22

FORVALTNINGSREVISJON

Forvaltningsrevisjon er å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Det kan også gjøres forvaltningsrevisjon i selskaper hvor kommunen har eierinteresser.

Det er kontrollutvalget i kommunen som bestiller forvaltningsrevisjonsprosjekter. Valg av tema for revisjonen skjer på bakgrunn av kontrollutvaltgets plan for forvaltningsrevisjon. Planen, som skal vedtas av kommunestyret, skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor risiko for mangler og feil er størst. 

Formålet med forvaltningsrevisjon er å:
  • bidra til økt effektivitet og måloppnåelse i kommunene
  • sikre at kommunene driver i samsvar med gjeldende regelverk
  • bidra til læring og forbedring av kommunens virksomhet
Forvaltningsrevisjon skal fungere som en kontrollmekanisme mellom kommunestyret og administrasjonen, i tillegg til å bidra til læring og forbedring.

Revisjonens oppgaver er regulert i egen forskrift om revisjon. Forvaltningsrevisjon gjennomføres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og standarder på området. 
Ta kontakt med oss for mer informasjon