bilde-rapport

Økonomisk rapportering i Skedsmo kommune

28.11.2018
Revisjonen har undersøkt påstanden om at sektorene i Skedsmo kommune har rapportert om underskudd gjennom året, men likevel fått overskudd ved årsslutt. Undersøkelsen viser at påstanden gjelder for en av fem sektorer i 2016 og to av fem sektorer i 2017. Revisjonen konkluderer med at påstanden i liten grad er gjeldende. Kommunens tilbakeføring av pensjonsutgifter i oktober/november gir sektorene et økonomisk løft mot slutten av året, og er en årsak til at påstanden gjelder for enkelte sektorer. Undersøkelsen viser videre at Skedsmo kommune ikke har fulgt regnskapsforskriften § 13 om regnskapsføring av pensjonsutgifter fullt ut.

Revisjonen gjennomførte på oppdrag av kontrollutvalget i etterkant en tilleggsundersøkelse som blant annet så nærmere på konsekvenser av feilaktig føring av premieavvik og om kommunen har standardiserte prinsipper for framskrivning av årsresultatene i helsesektoren og utdanningssektoren. 

Økonomisk rapportering i Skedsmo kommune

28.11.2018
Revisjonen har undersøkt påstanden om at sektorene i Skedsmo kommune har rapportert om underskudd gjennom året, men likevel fått overskudd ved årsslutt. Undersøkelsen viser at påstanden gjelder for en av fem sektorer i 2016 og to av fem sektorer i 2017. Revisjonen konkluderer med at påstanden i liten grad er gjeldende. Kommunens tilbakeføring av pensjonsutgifter i oktober/november gir sektorene et økonomisk løft mot slutten av året, og er en årsak til at påstanden gjelder for enkelte sektorer. Undersøkelsen viser videre at Skedsmo kommune ikke har fulgt regnskapsforskriften § 13 om regnskapsføring av pensjonsutgifter fullt ut.

Revisjonen gjennomførte på oppdrag av kontrollutvalget i etterkant en tilleggsundersøkelse som blant annet så nærmere på konsekvenser av feilaktig føring av premieavvik og om kommunen har standardiserte prinsipper for framskrivning av årsresultatene i helsesektoren og utdanningssektoren.