VARSLING

Varsling bidrar til at kritikkverdige forhold blir avdekket, og at nødvendige og hensiktsmessige tiltak blir iverksatt. Varsling er også et viktig verktøy for å forebygge og avdekke misligheter, korrupsjon og arbeidslivskriminalitet. Det er lojalt og berettiget for arbeidstakere å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Varsling

Varsling av kritikkverdige forhold

Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det.
Kritikkverdige forhold er forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten, og/eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet. Dette kan for eksempel være (listen er ikke uttømmende):

 • Brudd på lover, regler og retningslinjer.
 • Brudd på etiske retningslinjer.
 • Uforsvarlig arbeidsmiljø, for eksempel mobbing, trakassering og diskriminering.
 • Uforsvarlig saksbehandling og myndighetsmisbruk.
 • Økonomisk kriminalitet som underslag, korrupsjon, tyveri, bedrageri og økonomisk utroskap i tjenesten.
 • Noe som kan innebære fare for liv eller helse (plikt til å varsle).
 • Brudd på personopplysningssikkerheten.
 • Fare for klima og miljø. 
 
Varsling omfatter ikke ytringer om følgende forhold:
 • Forhold som kun gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold, med mindre forholdet omfattes av punktene over.
 • Kritiske ytringer, som faglig eller politisk uenighet.
 • Ytringer om forhold som er allment kjent.
 • Klager på vedtak og tjenester. Klage på enkeltvedtak må rettes til det tjenestestedet som fattet vedtaket innen klagefristen.
 
Varsling i arbeidslivet er at en arbeidstaker sier ifra om et kritikkverdig forhold på egen arbeidsplass (i arbeidsgiverens virksomhet). Arbeidsgiver har i slike tilfeller omsorgsplikt både overfor varsler og den varselet er rettet mot. Varsler har vern mot gjengjeldelse. Det vil si at arbeidsgiver ikke har lov til å straffe eller sanksjonere ansatte som har varslet.
 
Om du vil vite mer om varsling, herunder arbeidstageres rettigheter og plikter ved varsling på arbeidsplassen, kan du lese arbeidsmiljøloven kapittel 2 A
 
Du finner også mer informasjon på Arbeidstilsynets nettsider

 

Hvordan du kan varsle

Når du varsler ber vi deg benytte et elektronisk skjema for varsling. Varslingsskjemaet er en sikker internettløsning gjennom tjenesten Odin.

Gå til varslingsskjema her

 
Du kan også varsle gjennom e-post, ordinær post, telefon eller personlig oppmøte i våre kontorer på Jessheim etter avtale.
 
Den som varsler kan velge å varsle med navn, anonymt for arbeidsgiver eller helt anonymt. Merk at du ved anonym varsling kan åpne for å kommunisere med revisjonen. I slike tilfeller må du selv følge med på innkomne meldinger. 
 
Anonym varsling kan gi begrensninger for hvordan, og i hvilken grad, varselet kan følges opp. Romerike revisjon oppfordrer derfor alle til å oppgi navn og kontaktinformasjon til revisjonen. RRI vil ivareta din anonymitet ovenfor din arbeidsgiver, dersom du ønsker det.


Hva bør et varsel inneholde

Vi oppfordrer at du som varsler gir oss så mange opplysninger om det kritikkverdige forholdet som mulig. Et varsel bør inneholde følgende informasjon:

 • Ditt navn (hvis ikke anonym)
 • Ditt arbeidssted (hvis ikke anonym)
 • Hvem varselet er rettet mot
 • Tidsrom, sted, eventuelt dato og klokkeslett for kritikkverdige forhold det varsles om
 • En så detaljert beskrivelse av de kritikkverdige forholdene som mulig
 • Andre personer som kan være vitner, eller ha informasjon om forholdene
 • Eventuell kjennskap til tilsvarende saker, eller tidligere kritikkverdige forhold som gjelder samme person(er)
Revisjonen anbefaler at du varsler snarest mulig etter hendelsen, slik at det kritikkverdige forholdet kan stanses eller undersøkes så raskt som mulig.   


Varslingstjenesten til Romerike revisjon IKS

Romerike revisjon er varslingskanal for kommunene Aurskog-Høland, Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nittedal, Nes, Lillestrøm og Ullensaker. Romerike revisjon er også varslingskanal for KS samt selskapene Midtre Romerike Avløpsselskap (MIRA) IKS, Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) IKS og Øvre Romerike brann og redning (ØKS) IKS.

 
RRI kontakter varsler, dersom varsler har oppgitt kontaktinformasjon, og foretar en innledende vurdering av varslet. Deretter informerer revisjonen den respektive kommunen eller selskapet om at det har kommet et varsel. Det er kommunen eller selskapet som eier varselet. Dersom det er nødvendig for å ivareta varslers ønske om anonymitet, bearbeider revisjonen varselet før oversendelse til eier. Dersom varsler har oppgitt kontaktinformasjon, vil varsler få en bekreftelse på at varselet er mottatt, og at det blir eller har blitt oversendt til eier.
 
Det er kommunen eller selskapet som har ansvaret for å gjennomføre nødvendige undersøkelser av forhold som det er varslet om. RRI kan bistå i slike undersøkelser etter forespørsel fra eier.
 
Varsler har ikke rett på tilbakemelding etter at varselet er ferdig undersøkt, dersom ikke varsler selv er part i saken. RRI oppfordrer likevel eier, enten direkte eller gjennom revisjonen, til å orientere varsler om utfallet av undersøkelsen.

 

Kontaktinformasjon

Dersom du ønsker råd og veiledning kan du kontakte RRI og snakke med noen med erfaring fra håndtering av tips og varslingssaker.
 
Kari Tvetbråten
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor (telefon: +47 99 04 32 55, e-post: kari.tvetbraten@romerikerevisjon.no)
 
eller
 
Nina Neset
Revisjonssjef (telefon: +47 92 40 08 32, e-post: nina.neset@romerikerevisjon.no)

Varsling