VARSLING

Varsling er et viktig verktøy for å forebygge og avdekke misligheter, korrupsjon og arbeidslivskriminalitet. Det er lojalt og berettiget for arbeidstakere å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Varsling

Kritikkverdige forhold kan være situasjoner som setter liv og helse i fare. Det kan også være forekomst av underslag, svindel og korrupsjon eller diskriminering, trakassering og mobbing. Lovstridige forhold som sosial dumping og brudd på anskaffelsesregler, samt uetiske handlinger som strider mot kommunens etikkreglement og er egnet til å undergrave tillitten til kommunen regnes også som kritikkverdige. 

Romerike revisjon er varslingskanal for kommunene Aurskog-Høland, Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog,  Nittedal, Nes, Lillestrøm  og Ullensaker. Romerike revisjon er også varslingskanal for selskapene Midtre Romerike Avløpsselskap - MIRA IKS, Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS og Øvre Romerike brann og redning.

Når du varsler ber vi deg benytte det elektroniske skjemaet på denne siden. Varslingsskjemaet er en sikker internettløsning.

Gå til varslingsskjema her

 
Du kan velge å være anonym, men det vil være en fordel for den videre behandling om du oppgir navn og kontaktinformasjon. RRIs medarbeidere er underlagt taushetsplikt og vil ivareta din anonymitet ovenfor din arbeidsgiver. Vi oppfordrer om at du som varsler gir oss så mange opplysninger om det kritikkverdige forholdet som mulig.

Du kan også varsle oss per telefon, brev eller ved personlig oppmøte hos oss i våre kontorer på Jessheim etter avtale.
 


Varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten

Å varsle er å si ifra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det.

Arbeidsmiljøloven § 2-4
  1. Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten.
  2. Arbeidstakers fremgangsmåte ved varlingen skal være forsvarlig. Arbeidstaker har uansett rett til å varsle i samsvar med varslingsplikt eller virksomhetens rutiner for varling. Det samme gjelder varsling til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter.
  3. Arbeidsgiver har bevisbyrden for at varsling har skjedd i strid med denne bestemmelsen.
Arbeidsmiljøloven § 2-5 forbyr gjengjeldelse mot arbeidstakere som varsler i samsvar med § 2-4.
Om du vil vite mer om arbeidstageres rettigheter og plikter ved varsling på arbeidsplassen, kan du lese mer på Arbeidstilsynets  nettsider
 
 

Kontakt

Dersom du ønsker råd og veiledning kan du kontakte RRI og snakke med noen med  erfaring fra håndtering av tips- og varslingssaker.

Romerike revisjon IKS
Ringveien 4
2050 Jessheim


Kari Tvetbråten 
Senior forvaltningsrevisor (+47 99 04 32 55)
eller
Nina Neset
Revisjonssjef (+47 92 40 08 32)

Hva skjer etter at vi mottar ditt varsel?
RRI gir saken et saksnummer og foretar en innledende vurdering av varslet. Vi informerer så den respektive kommunen og presenterer vår vurdering av varselet og vår anbefaling av hvordan saken bør følges opp.

Eksempler på forhold det kan være aktuelt å varsle om:
  • Svikt i sikkerhetsrutiner
  • Utrygge arbeidsforhold og sosial dumping
  • Uforsvarlig saksbehandling og brudd på anskaffelsesregler
  • Korrupsjon eller andre økonomiske misligheter

Varsling