bilde-rapport

Befolkningsprognoser i Lørenskog kommune

27.08.2020
Revisjonen har undersøkt hvordan Lørenskog kommune utarbeider og bruker befolkningsprognoser til kommuneplanleggingen av bolig- og tjenestetilbudet til eldre. Revisjonen legger i undersøkelsen til grunn at kommunen legger til rette for at det kan gjennomføres grundige (framtids)analyser av befolkningsvekst og befolkningssammensetning. Videre legges det til grunn at disse befolkningsprognosene benyttes i kommuneplan- og økonomiplanarbeidet. Undersøkelsen viser at det for Lørenskog kommune ikke er hensiktsmessig å lene seg på SSBs befolkningsframskrivinger alene, da disse er for upresise. Kommunen utarbeider derfor sine egne prognoser årlig. Videre avdekker undersøkelsen at befolkningsprognosene ligger som et grunnlag i kommunens planer, blant annet i kommuneplan og økonomiplan. En høy befolkningsvekst og en økning i antall eldre ligger som et premiss for hovedstrategiene som skisseres i Helse- og omsorgsplanen. Sektorene som jobber opp mot eldre bruker befolkningsprognosene, i tillegg til Kostra-tall, egne tall og styringstall for å lage egne planer. De bruker også tall fra Profil og spørreundersøkelser for å skrive rapporter, som igjen kan brukes for planlegging framover. Det går fram av undersøkelsen at helse- og omsorgssektoren har et mer aktivt forhold til befolkningsprognosene nå enn før og at sektoren opplever at kvaliteten øker fra år til år.

Befolkningsprognoser i Lørenskog kommune

27.08.2020
Revisjonen har undersøkt hvordan Lørenskog kommune utarbeider og bruker befolkningsprognoser til kommuneplanleggingen av bolig- og tjenestetilbudet til eldre. Revisjonen legger i undersøkelsen til grunn at kommunen legger til rette for at det kan gjennomføres grundige (framtids)analyser av befolkningsvekst og befolkningssammensetning. Videre legges det til grunn at disse befolkningsprognosene benyttes i kommuneplan- og økonomiplanarbeidet. Undersøkelsen viser at det for Lørenskog kommune ikke er hensiktsmessig å lene seg på SSBs befolkningsframskrivinger alene, da disse er for upresise. Kommunen utarbeider derfor sine egne prognoser årlig. Videre avdekker undersøkelsen at befolkningsprognosene ligger som et grunnlag i kommunens planer, blant annet i kommuneplan og økonomiplan. En høy befolkningsvekst og en økning i antall eldre ligger som et premiss for hovedstrategiene som skisseres i Helse- og omsorgsplanen. Sektorene som jobber opp mot eldre bruker befolkningsprognosene, i tillegg til Kostra-tall, egne tall og styringstall for å lage egne planer. De bruker også tall fra Profil og spørreundersøkelser for å skrive rapporter, som igjen kan brukes for planlegging framover. Det går fram av undersøkelsen at helse- og omsorgssektoren har et mer aktivt forhold til befolkningsprognosene nå enn før og at sektoren opplever at kvaliteten øker fra år til år.