bilde-rapport

Beredskap før Covid-19 i Lillestrøm kommune - delrapport 1

28.04.2023
Formålet med undersøkelsen har vært å evaluere Lillestrøm kommunes håndtering av koronapandemien. For å belyse formålet, har revisjonen i denne delrapporten undersøkt i hvilken grad kommunen var forberedt på en
pandemi. Undersøkelsen bygger i stor grad på om kommunen hadde på plass planverk i tråd med kommunens beredskapsplikt, før Norge stengte ned 12.3.2020. På dette tidspunktet var Lillestrøm en
ny kommune, etter kommunesammenslåingen 1.1.2020. Det var derfor mange nye systemer som skulle læres og tas i bruk, og nye strukturer for samarbeid som skulle etableres blant de ansatte.
 
Undersøkelsen viser at kommunen hadde en helhetlig ROS og et planverk for overordnet beredskap, men planverket for overordnet beredskap oppfylte ikke minimumskravene i sivilbeskyttelsesloven fullt ut. Videre manglet kommunen,  og mangler fortsatt, en plan for helsemessig og sosial beredskap. Planverket innen beredskap er ikke samordnet, og kommunen mangler en strategi for beredskapsarbeidet. Undersøkelsen viser også at Ikke alle dokumentene  innen beredskap var lagret og arkivert slik at de var lett tilgjengelige for de ansatte.
 

Beredskap før Covid-19 i Lillestrøm kommune - delrapport 1

28.04.2023
Formålet med undersøkelsen har vært å evaluere Lillestrøm kommunes håndtering av koronapandemien. For å belyse formålet, har revisjonen i denne delrapporten undersøkt i hvilken grad kommunen var forberedt på en
pandemi. Undersøkelsen bygger i stor grad på om kommunen hadde på plass planverk i tråd med kommunens beredskapsplikt, før Norge stengte ned 12.3.2020. På dette tidspunktet var Lillestrøm en
ny kommune, etter kommunesammenslåingen 1.1.2020. Det var derfor mange nye systemer som skulle læres og tas i bruk, og nye strukturer for samarbeid som skulle etableres blant de ansatte.
 
Undersøkelsen viser at kommunen hadde en helhetlig ROS og et planverk for overordnet beredskap, men planverket for overordnet beredskap oppfylte ikke minimumskravene i sivilbeskyttelsesloven fullt ut. Videre manglet kommunen,  og mangler fortsatt, en plan for helsemessig og sosial beredskap. Planverket innen beredskap er ikke samordnet, og kommunen mangler en strategi for beredskapsarbeidet. Undersøkelsen viser også at Ikke alle dokumentene  innen beredskap var lagret og arkivert slik at de var lett tilgjengelige for de ansatte.