bilde-rapport

Beredskap i Ullensaker kommune

11.09.2023
Revisjonen har undersøkt Ullensaker kommunes arbeid med beredskap. Formålet med undersøkelsen har vært å undersøke om kommunen jobber systematisk og helhetlig med kommunal beredskap, med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier. Formålet er besvart gjennom å undersøke om kommunen oppfyller kravene til kommunal beredskapsplikt, om kommunen følger opp planverket og om kommunen har et tilfredsstillende beredskapsarbeid innen IKT-sikkerhet.
 
Undersøkelsen viser at kommunen har påbegynt arbeidet med å dokumentere et system for opplæring av ansatte med en rolle i kommunens kriseorganisasjon. Kommunen kan dokumentere at en del øvelser og hendelser har blitt evaluert.
Revisjonen ser positivt på at kommunen har oppdatert helhetlig ROS 2023, og at kommunen planlegger å oppdatere kommunens overordnede beredskapsplan med tilhørende prosedyrer i løpet av 2023. Undersøkelsen viser likevel at kommunens helhetlige ROS 2019 og overordnede beredskapsplan 2019 ikke har tilfredsstilt minimumskrav til innhold som angitt i forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2. Det er ikke dokumentert at overordnet beredskapsplan 2019 er revidert årlig slik sivilbeskytttelsesloven § 15 krever. Videre er kommunens prosedyrer for å etterleve kommunal beredskapsplikt ikke oppdaterte.
 
Undersøkelsen viser også at kommunen har gjennomført ROS-analyser og har utarbeidet beredskapsplaner innen IKT-sikkerhet.
 

Beredskap i Ullensaker kommune

11.09.2023
Revisjonen har undersøkt Ullensaker kommunes arbeid med beredskap. Formålet med undersøkelsen har vært å undersøke om kommunen jobber systematisk og helhetlig med kommunal beredskap, med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier. Formålet er besvart gjennom å undersøke om kommunen oppfyller kravene til kommunal beredskapsplikt, om kommunen følger opp planverket og om kommunen har et tilfredsstillende beredskapsarbeid innen IKT-sikkerhet.
 
Undersøkelsen viser at kommunen har påbegynt arbeidet med å dokumentere et system for opplæring av ansatte med en rolle i kommunens kriseorganisasjon. Kommunen kan dokumentere at en del øvelser og hendelser har blitt evaluert.
Revisjonen ser positivt på at kommunen har oppdatert helhetlig ROS 2023, og at kommunen planlegger å oppdatere kommunens overordnede beredskapsplan med tilhørende prosedyrer i løpet av 2023. Undersøkelsen viser likevel at kommunens helhetlige ROS 2019 og overordnede beredskapsplan 2019 ikke har tilfredsstilt minimumskrav til innhold som angitt i forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2. Det er ikke dokumentert at overordnet beredskapsplan 2019 er revidert årlig slik sivilbeskytttelsesloven § 15 krever. Videre er kommunens prosedyrer for å etterleve kommunal beredskapsplikt ikke oppdaterte.
 
Undersøkelsen viser også at kommunen har gjennomført ROS-analyser og har utarbeidet beredskapsplaner innen IKT-sikkerhet.