bilde-rapport

Eierskapskontroll - Styrevalgprosesser på Øvre Romerike

01.02.2021
Formålet med eierskapskontrollen har vært å undersøke styrevalgprosessene i kommunalt eide selskaper på Øvre Romerike. Undersøkelsen viser at kommunene på øvre Romerike i liten grad gir føringer for styresammensetningen i selskapene. Alle de undersøkte selskapene bruker valgkomite, men det er i varierende grad vedtatt retningslinjer for valgkomiteene, og der det finnes retningslinjer så følges de ikke alltid. Valgkomiteens arbeid og vurderinger ser i all hovedsak ut til å samsvare med de styrevalginstruksene som er fastsatt i de selskapene som har slike. Undersøkelsen viser at det i noen selskaper ikke føres referat fra valgkomiteenes arbeid.

Undersøkelsen viser også at bare det ene av de tre selskapene sender ut et skriftlig begrunnet forslag i forkant av representantskapsmøtet. I de to andre selskapene presenteres forslagene muntlig i møtet. Revisjonen peker på at styrevalg er blant de viktigste avgjørelsene representantskapet fatter, og at det derfor er spesielt viktig å sikre en god beslutningsprosess. I dette inngår at representantskapet må få mulighet til å forberede seg ved å sette seg inn i saken på forhånd. En ordning der valgkomiteens innstilling med begrunnelse sendes ut til medlemmene sammen med innkallingen vil etter revisjonens mening ivareta dette på en god måte.
 

Eierskapskontroll - Styrevalgprosesser på Øvre Romerike

01.02.2021
Formålet med eierskapskontrollen har vært å undersøke styrevalgprosessene i kommunalt eide selskaper på Øvre Romerike. Undersøkelsen viser at kommunene på øvre Romerike i liten grad gir føringer for styresammensetningen i selskapene. Alle de undersøkte selskapene bruker valgkomite, men det er i varierende grad vedtatt retningslinjer for valgkomiteene, og der det finnes retningslinjer så følges de ikke alltid. Valgkomiteens arbeid og vurderinger ser i all hovedsak ut til å samsvare med de styrevalginstruksene som er fastsatt i de selskapene som har slike. Undersøkelsen viser at det i noen selskaper ikke føres referat fra valgkomiteenes arbeid.

Undersøkelsen viser også at bare det ene av de tre selskapene sender ut et skriftlig begrunnet forslag i forkant av representantskapsmøtet. I de to andre selskapene presenteres forslagene muntlig i møtet. Revisjonen peker på at styrevalg er blant de viktigste avgjørelsene representantskapet fatter, og at det derfor er spesielt viktig å sikre en god beslutningsprosess. I dette inngår at representantskapet må få mulighet til å forberede seg ved å sette seg inn i saken på forhånd. En ordning der valgkomiteens innstilling med begrunnelse sendes ut til medlemmene sammen med innkallingen vil etter revisjonens mening ivareta dette på en god måte.