bilde-rapport

Forebyggende arbeid for barn og unge i risikosoner i Hurdal kommune

20.04.2016
RRI har levert en forvaltingsrapport om forebyggende arbeid for barn og unge i risikosoner i Hurdal kommune. Formålet har vært å undersøke i hvilken grad Hurdal kommune ivaretar sitt ansvar for å sikre et målrettet og helhetlig forebyggende arbeid for barn og unge i risikosoner.
Undersøkelsen viser at Hurdal kommune har forankret sitt forebyggende arbeid i kommunens planverk. Undersøkelsen viser også at de relevante tjenesteområdene understreker viktigheten av et godt forebyggende arbeid for barn og unge. Kommunen har også en egen stilling for forebyggende barnevern. Undersøkelsen viser videre at kommunen i større grad kan dokumentere og skriftliggjøre det forebyggende arbeidet. Særlig vil en mer systematisk og dokumentert kartlegging av risikosoner bidra til en høyere grad av målrettede tiltak.
Hurdal kommune har etablert en rekke faste fora og kontaktpunkter for et tverrfaglig samarbeid. Undersøkelsen viser at samarbeidet oppleves som godt og fruktbart for de relevante tjenestene. Det pekes også på at en planlagt omorganisering og samlokalisering vil bidra til ytterligere styrking av samarbeidet. I den forbindelse vil det også gjøres et arbeid med å nedfelle rutiner og rollebeskrivelser på det tverrfaglige forebyggende arbeidet.
Revisjonen konkluderer med at Hurdal kommune gjør mye for å ivareta sitt ansvar for å sikre et målrettet og helhetlig forebyggende arbeid for barn og unge i risikosoner. Etter revisjonens oppfatning burde kommunen imidlertid i større grad dokumentere og nedfelle rutinebeskrivelser for det forebyggende arbeidet og systematisk kartlegge hvilke risikosoner for barn og unge som til enhver tid gjør seg gjeldende i kommunen. Dette vil etter revisjonens vurdering være nødvendig for i større grad sikre at det forebyggende arbeidet treffer de aktuelle risikosonene.

Forebyggende arbeid for barn og unge i risikosoner i Hurdal kommune

20.04.2016
RRI har levert en forvaltingsrapport om forebyggende arbeid for barn og unge i risikosoner i Hurdal kommune. Formålet har vært å undersøke i hvilken grad Hurdal kommune ivaretar sitt ansvar for å sikre et målrettet og helhetlig forebyggende arbeid for barn og unge i risikosoner.
Undersøkelsen viser at Hurdal kommune har forankret sitt forebyggende arbeid i kommunens planverk. Undersøkelsen viser også at de relevante tjenesteområdene understreker viktigheten av et godt forebyggende arbeid for barn og unge. Kommunen har også en egen stilling for forebyggende barnevern. Undersøkelsen viser videre at kommunen i større grad kan dokumentere og skriftliggjøre det forebyggende arbeidet. Særlig vil en mer systematisk og dokumentert kartlegging av risikosoner bidra til en høyere grad av målrettede tiltak.
Hurdal kommune har etablert en rekke faste fora og kontaktpunkter for et tverrfaglig samarbeid. Undersøkelsen viser at samarbeidet oppleves som godt og fruktbart for de relevante tjenestene. Det pekes også på at en planlagt omorganisering og samlokalisering vil bidra til ytterligere styrking av samarbeidet. I den forbindelse vil det også gjøres et arbeid med å nedfelle rutiner og rollebeskrivelser på det tverrfaglige forebyggende arbeidet.
Revisjonen konkluderer med at Hurdal kommune gjør mye for å ivareta sitt ansvar for å sikre et målrettet og helhetlig forebyggende arbeid for barn og unge i risikosoner. Etter revisjonens oppfatning burde kommunen imidlertid i større grad dokumentere og nedfelle rutinebeskrivelser for det forebyggende arbeidet og systematisk kartlegge hvilke risikosoner for barn og unge som til enhver tid gjør seg gjeldende i kommunen. Dette vil etter revisjonens vurdering være nødvendig for i større grad sikre at det forebyggende arbeidet treffer de aktuelle risikosonene.