bilde-rapport

Forundersøkelse av bemanning og organisering i helse- og omsorgstjenesten i Eidsvoll kommune

30.10.2020
Revisjonen har gjennomført en forundersøkelse med formål om å gi kontrollutvalget en kort innføring i saksfeltet, samt kartlegge risikoområder innenfor tjenesten. Forundersøkelsen ser spesielt på risiko knyttet til organisering, bemanning og ressursbruk for sykehjemmene og hjemmebaserte tjenester. 

Undersøkelsen viser at kommunen har utfordringer med rekruttering, fravær, vakanser, tilstrekkelig kompetansei helse-og omsorgstjenesten, i kombinasjon med et merforbruk i tjenesten. Det er uttalt i kommunens årsmelding for 2019 at det ikke skal tas inn vikarer ved fravær hvis forsvarligheten vurderes som tilstrekkelig som et ledd i å redusere merforbruk. Det gir etter revisjonens oppfatning risiko for underbemanning, samt risiko for mangler knyttet til kvalitet i tjenesten.

Forundersøkelse av bemanning og organisering i helse- og omsorgstjenesten i Eidsvoll kommune

30.10.2020
Revisjonen har gjennomført en forundersøkelse med formål om å gi kontrollutvalget en kort innføring i saksfeltet, samt kartlegge risikoområder innenfor tjenesten. Forundersøkelsen ser spesielt på risiko knyttet til organisering, bemanning og ressursbruk for sykehjemmene og hjemmebaserte tjenester. 

Undersøkelsen viser at kommunen har utfordringer med rekruttering, fravær, vakanser, tilstrekkelig kompetansei helse-og omsorgstjenesten, i kombinasjon med et merforbruk i tjenesten. Det er uttalt i kommunens årsmelding for 2019 at det ikke skal tas inn vikarer ved fravær hvis forsvarligheten vurderes som tilstrekkelig som et ledd i å redusere merforbruk. Det gir etter revisjonens oppfatning risiko for underbemanning, samt risiko for mangler knyttet til kvalitet i tjenesten.