shutterstock_245052589

Hvordan påvirker Corona-tiltakene revisors arbeid med kommuneregnskapene?

12.06.2020
Utbruddet av Covid-19 har ført til en rekke utfordringer både for kommunene og for revisor i forhold til å ferdigstille arbeidet med kommuneregnskapene og årsberetningene, og å avgi revisjonsberetning til opprinnelig fastsatt frist i loven 15. april.
I en midlertidig endringslov er det nå bestemt at fristene for å avlegge revisjonsberetningen er utsatt med to måneder til 15. juni 2020.

Romerike revisjon vil avlegge revisjonsberetningene fortløpende så raskt det lar seg gjøre. Flere kommuner har varslet at de er forsinket med årsberetningene sine, og at revisor vil motta disse så fort de er klare.

Kapasitet i Romerike revisjon har vært noe lavere i perioden etter smitteverntiltakene ble iverksatt. Arbeidet har fungert godt fra hjemmekontorløsninger og vi strekker oss langt for å rekke alle frister. Momskompensasjonsterminen i april vil bli prioritert fra vår side slik at kommunene får sine penger fra staten. Vi ligger noe etter opprinnelig plan med hensyn til revidering av kommuneregnskapene. Vi regner likevel med at i løpet av mai vil de aller fleste revisjonsberetninger være klare.

Fristen for kommunestyrene til å vedta årsregnskap og årsberetning er satt til 15.09.2020.  Vi vil samarbeide tett med kommuneadministrasjonen og kontrollutvalgene for å få dette i havn på en god måte.
shutterstock_245052589

Hvordan påvirker Corona-tiltakene revisors arbeid med kommuneregnskapene?

12.06.2020
Utbruddet av Covid-19 har ført til en rekke utfordringer både for kommunene og for revisor i forhold til å ferdigstille arbeidet med kommuneregnskapene og årsberetningene, og å avgi revisjonsberetning til opprinnelig fastsatt frist i loven 15. april.
I en midlertidig endringslov er det nå bestemt at fristene for å avlegge revisjonsberetningen er utsatt med to måneder til 15. juni 2020.

Romerike revisjon vil avlegge revisjonsberetningene fortløpende så raskt det lar seg gjøre. Flere kommuner har varslet at de er forsinket med årsberetningene sine, og at revisor vil motta disse så fort de er klare.

Kapasitet i Romerike revisjon har vært noe lavere i perioden etter smitteverntiltakene ble iverksatt. Arbeidet har fungert godt fra hjemmekontorløsninger og vi strekker oss langt for å rekke alle frister. Momskompensasjonsterminen i april vil bli prioritert fra vår side slik at kommunene får sine penger fra staten. Vi ligger noe etter opprinnelig plan med hensyn til revidering av kommuneregnskapene. Vi regner likevel med at i løpet av mai vil de aller fleste revisjonsberetninger være klare.

Fristen for kommunestyrene til å vedta årsregnskap og årsberetning er satt til 15.09.2020.  Vi vil samarbeide tett med kommuneadministrasjonen og kontrollutvalgene for å få dette i havn på en god måte.