bilde-rapport

Ombygging 1. etasje rådhuset i Skedsmo kommune

03.06.2020
Revisjonen beskriver i denne rapporten hendelsesforløpet for ombyggingen av 1. etasje i rådhuset og årsakene til at byggeprosjektet ikke er gjennomført innenfor de rammer som er gitt. I tillegg til at prosjektet ble forsinket, endte sluttkostnaden på nesten det dobbelte av det som ble bevilget til ombyggingen av de folkevalgte innledningsvis i prosjektet. Undersøkelsen viser at utfordringene i prosjektet i hovedsak er knyttet til korte tidsfrister, noe som blant annet medførte at kommunen ikke fulgte anerkjent prosjektmetodikk med faseinndeling. Prosjektet ble i stedet gjennomført og planlagt parallelt. Kommunen har heller ikke fulgt sitt eget økonomireglement som stiller krav til brukermedvirkning før gjennomføring, dokumentasjon og oppfølging underveis. De folkevalgte har verken fått seg forelagt fremdriftsplan eller en nærmere spesifisert kostnadsramme, og beslutninger om større endringer med budsjettmessig virkning har ikke blitt lagt frem for beslutning før etter at kostnader var påløpt.

Ombygging 1. etasje rådhuset i Skedsmo kommune

03.06.2020
Revisjonen beskriver i denne rapporten hendelsesforløpet for ombyggingen av 1. etasje i rådhuset og årsakene til at byggeprosjektet ikke er gjennomført innenfor de rammer som er gitt. I tillegg til at prosjektet ble forsinket, endte sluttkostnaden på nesten det dobbelte av det som ble bevilget til ombyggingen av de folkevalgte innledningsvis i prosjektet. Undersøkelsen viser at utfordringene i prosjektet i hovedsak er knyttet til korte tidsfrister, noe som blant annet medførte at kommunen ikke fulgte anerkjent prosjektmetodikk med faseinndeling. Prosjektet ble i stedet gjennomført og planlagt parallelt. Kommunen har heller ikke fulgt sitt eget økonomireglement som stiller krav til brukermedvirkning før gjennomføring, dokumentasjon og oppfølging underveis. De folkevalgte har verken fått seg forelagt fremdriftsplan eller en nærmere spesifisert kostnadsramme, og beslutninger om større endringer med budsjettmessig virkning har ikke blitt lagt frem for beslutning før etter at kostnader var påløpt.