bilde-rapport

Oppfølgingsundersøkelse - spesialundervisning i Gjerdrum kommune

23.06.2023
Romerike revisjon gjennomførte en forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i 2022, forvaltningsrevisjonsrapport nr. 6-2022. Ved kommunestyrets behandling av rapporten 15.6.2022 ble kommunedirektøren bedt om å:
  1. Sette inn tiltak, eller følge opp allerede innførte tiltak, som bidrar til å korte ned saksbehandlingstiden for utarbeidelse av sakkyndige vurderinger. 
  2. Følge opp at all dokumentasjon knyttet til elever med vedtak om spesialundervisning legges inn i fagsystemet Acos, og at lærerne gis nødvendige tilganger.
  3. Sørge for bedre rutiner ved skolene for å holde oversikt, og dokumentere at spesialundervisningen gjennomføres i samsvar med enkeltvedtak og individuell opplæringsplan.

Formålet med oppfølgingsundersøkelsen er å undersøke om Gjerdrum kommune har fulgt opp kommunestyrets vedtak.
 
Oppfølgingsundersøkelsen bygger på en dokumentanalyse, mappegjennomgang og møter med nøkkelpersoner i administrasjonen. Oppfølgingsundersøkelsen viser at PPT nå jobber mer systemrettet. Samtidig viser undersøkelsen at saksbehandlingstiden fortsatt ikke er innenfor Utdanningsdirektoratets anbefaling og kommunens egen målsetting på tre måneder fra henvisning til ferdig sakkyndig vurdering. Videre viser oppfølgingsundersøkelsen at dokumentasjonen knyttet til elever nå ligger i Acos, men at lærerne fortsatt mangler tilgang. Den manglende tilgangen er begrunnet i personvernhensyn, da det foreløpig ikke finnes en måte å gi lærerne tilgang kun til sine elevers mapper. Oppfølgingsundersøkelsen viser også at kommunen frem til nå ikke har hatt rutiner, eller prosedyrer for å holde oversikt over timene. Videre har skolene hatt ulik praksis for å holde oversikt. Mappegjennomgangen viser at det ikke er mulig å si hvor mye av spesialundervisningen som gjennomføres i samsvar med antall timer i enkeltvedtaket. Det har i løpet av revisjonens undersøkelse kommet på plass en ny prosedyre for uteblitt spesialundervisning. Prosedyren skal legge til rette for at eleven får spesialundervisning i samsvar med enkeltvedtak og individuell opplæringsplan, samt for at uteblitte timer skal registreres.
 

Oppfølgingsundersøkelse - spesialundervisning i Gjerdrum kommune

23.06.2023
Romerike revisjon gjennomførte en forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i 2022, forvaltningsrevisjonsrapport nr. 6-2022. Ved kommunestyrets behandling av rapporten 15.6.2022 ble kommunedirektøren bedt om å:
  1. Sette inn tiltak, eller følge opp allerede innførte tiltak, som bidrar til å korte ned saksbehandlingstiden for utarbeidelse av sakkyndige vurderinger. 
  2. Følge opp at all dokumentasjon knyttet til elever med vedtak om spesialundervisning legges inn i fagsystemet Acos, og at lærerne gis nødvendige tilganger.
  3. Sørge for bedre rutiner ved skolene for å holde oversikt, og dokumentere at spesialundervisningen gjennomføres i samsvar med enkeltvedtak og individuell opplæringsplan.

Formålet med oppfølgingsundersøkelsen er å undersøke om Gjerdrum kommune har fulgt opp kommunestyrets vedtak.
 
Oppfølgingsundersøkelsen bygger på en dokumentanalyse, mappegjennomgang og møter med nøkkelpersoner i administrasjonen. Oppfølgingsundersøkelsen viser at PPT nå jobber mer systemrettet. Samtidig viser undersøkelsen at saksbehandlingstiden fortsatt ikke er innenfor Utdanningsdirektoratets anbefaling og kommunens egen målsetting på tre måneder fra henvisning til ferdig sakkyndig vurdering. Videre viser oppfølgingsundersøkelsen at dokumentasjonen knyttet til elever nå ligger i Acos, men at lærerne fortsatt mangler tilgang. Den manglende tilgangen er begrunnet i personvernhensyn, da det foreløpig ikke finnes en måte å gi lærerne tilgang kun til sine elevers mapper. Oppfølgingsundersøkelsen viser også at kommunen frem til nå ikke har hatt rutiner, eller prosedyrer for å holde oversikt over timene. Videre har skolene hatt ulik praksis for å holde oversikt. Mappegjennomgangen viser at det ikke er mulig å si hvor mye av spesialundervisningen som gjennomføres i samsvar med antall timer i enkeltvedtaket. Det har i løpet av revisjonens undersøkelse kommet på plass en ny prosedyre for uteblitt spesialundervisning. Prosedyren skal legge til rette for at eleven får spesialundervisning i samsvar med enkeltvedtak og individuell opplæringsplan, samt for at uteblitte timer skal registreres.