bilde-rapport

Overordnet internkontroll i Nes kommune

03.05.2021
Revisjonen har undersøkt om Nes kommune har et overordnet internkontrollsystem som legger til rette for betryggende kontroll med administrasjonens virksomhet. Undersøkelsen viser at det er grunnleggende svakheter og mangler i den overordnede internkontrollen i kommunen. Blant annet er rutiner og prosedyrer i liten grad samlet og tilgjengelige, det er mangler knyttet til risikovurderinger på overordnet nivå og det mangler et felles system for å melde og følge opp avvik. Kommunen er i gang med å implementere kvalitets- og internkontrollsystemet TQM, men mangler en oppdatert og forpliktende fremdriftsplan for arbeidet.

Overordnet internkontroll i Nes kommune

03.05.2021
Revisjonen har undersøkt om Nes kommune har et overordnet internkontrollsystem som legger til rette for betryggende kontroll med administrasjonens virksomhet. Undersøkelsen viser at det er grunnleggende svakheter og mangler i den overordnede internkontrollen i kommunen. Blant annet er rutiner og prosedyrer i liten grad samlet og tilgjengelige, det er mangler knyttet til risikovurderinger på overordnet nivå og det mangler et felles system for å melde og følge opp avvik. Kommunen er i gang med å implementere kvalitets- og internkontrollsystemet TQM, men mangler en oppdatert og forpliktende fremdriftsplan for arbeidet.