bilde-rapport

Prosjektrammeverk for investeringsprosjekter

31.07.2019
Forvaltningsrevisjonen om gjennomføring av ivesteringsprosjekter i Eidsvoll kommune konkluderte med at internkontrollen på dette området ikke fullt ut tilfredsstilte anerkjente faglige standarder på området.  Bakgrunnen for dette var at revisjonen la til grunn som kriterium for god internkontroll at kommunen bør ha nedfelt et rammeverk (prosjekthåndbok) for styring og kontroll med investeringsprosjekter. Et prosjektrammeverk er en samling mistekrav til hvordan prosjekter skal gjennomføres fra idéfase, via panlegging, prosjektgjennomføring og til driftfasen. Det definerer roller, krav til beslutningsgrunnlag og beslutningspunkter mellom ulike faser, og bidrar til god styring og kontroll av prosjektene. 

Revisjonen ble bedt om å utarbeide et notat for å tydeliggjøre revisjonens kriterier og vurderinger når det gjaldt revisjonens anbefaling på dette punktet. 

Prosjektrammeverk for investeringsprosjekter

31.07.2019
Forvaltningsrevisjonen om gjennomføring av ivesteringsprosjekter i Eidsvoll kommune konkluderte med at internkontrollen på dette området ikke fullt ut tilfredsstilte anerkjente faglige standarder på området.  Bakgrunnen for dette var at revisjonen la til grunn som kriterium for god internkontroll at kommunen bør ha nedfelt et rammeverk (prosjekthåndbok) for styring og kontroll med investeringsprosjekter. Et prosjektrammeverk er en samling mistekrav til hvordan prosjekter skal gjennomføres fra idéfase, via panlegging, prosjektgjennomføring og til driftfasen. Det definerer roller, krav til beslutningsgrunnlag og beslutningspunkter mellom ulike faser, og bidrar til god styring og kontroll av prosjektene. 

Revisjonen ble bedt om å utarbeide et notat for å tydeliggjøre revisjonens kriterier og vurderinger når det gjaldt revisjonens anbefaling på dette punktet.