bilde-rapport

Psykisk helse og rus i Lørenskog kommune

15.08.2015
Revisjonen konkluderer med at Lørenskog kommune i stor grad legger til rette for samarbeid internt i kommunen og opp mot spesialisthelsetjenesten. Samtidig er det potensial for forbedring; særlig gjelder dette i samarbeidet med NAV og spesialisthelsetjenesten. Revisjonen konkluderer videre med at kommunen bør vurdere å øke bruken av individuell plan i oppfølgingen av brukerne innenfor feltet psykisk helse og rus. I Lørenskog undersøkte revisjonen også om det det fattes vedtak på tjenester etter lovens krav. Undersøkelsen er avgrenset til å se på om det er avklart hvem som har ansvar og myndighet og om kommunen har rutiner for saksbehandling, innhold og hjemmel. Her konkluderer revisjonen med at kommunen har enkelte svakheter. Hvem som har ansvar og myndighet til å fatte vedtak synes å være avklart i praksis, men tydelig og skriftlig delegering av ansvar og myndighet er ikke på plass. Kommunen har skriftlige saksbehandlingsrutiner, men oppdatering av rutiner og maler mangler. Revisjonen anbefaler at kommunen iverksetter tiltak for å styrke det lovpålagte samarbeidet både innad i kommunen, inklusive NAV, og opp mot spesialisthelsetjenesten. Kommunen bør også sette inn tiltak for å sikre retten til individuell plan og koordinator og sikre en fungerende koordinerende enhet. Den siste anbefalingen er at kommunen bør få på plass delegering av vedtaksmyndighet og oppdatere rutiner for saksbehandling innenfor psykisk helse og rus.

Psykisk helse og rus i Lørenskog kommune

15.08.2015
Revisjonen konkluderer med at Lørenskog kommune i stor grad legger til rette for samarbeid internt i kommunen og opp mot spesialisthelsetjenesten. Samtidig er det potensial for forbedring; særlig gjelder dette i samarbeidet med NAV og spesialisthelsetjenesten. Revisjonen konkluderer videre med at kommunen bør vurdere å øke bruken av individuell plan i oppfølgingen av brukerne innenfor feltet psykisk helse og rus. I Lørenskog undersøkte revisjonen også om det det fattes vedtak på tjenester etter lovens krav. Undersøkelsen er avgrenset til å se på om det er avklart hvem som har ansvar og myndighet og om kommunen har rutiner for saksbehandling, innhold og hjemmel. Her konkluderer revisjonen med at kommunen har enkelte svakheter. Hvem som har ansvar og myndighet til å fatte vedtak synes å være avklart i praksis, men tydelig og skriftlig delegering av ansvar og myndighet er ikke på plass. Kommunen har skriftlige saksbehandlingsrutiner, men oppdatering av rutiner og maler mangler. Revisjonen anbefaler at kommunen iverksetter tiltak for å styrke det lovpålagte samarbeidet både innad i kommunen, inklusive NAV, og opp mot spesialisthelsetjenesten. Kommunen bør også sette inn tiltak for å sikre retten til individuell plan og koordinator og sikre en fungerende koordinerende enhet. Den siste anbefalingen er at kommunen bør få på plass delegering av vedtaksmyndighet og oppdatere rutiner for saksbehandling innenfor psykisk helse og rus.