bilde-rapport

Psykisk helse og rus i Nes kommune

29.06.2018
Revisjonen har undersøkt hvordan kommunen sikrer at pasienter eller brukere med psykiske vansker og/eller rusavhengighet får et helhetlig og koordinert tjenestetilbud. Kommunen skal legge til rette for god samhandling mellom tjenestene både innad i kommunen og med andre tjenesteytere, som for eksempel spesialisthelsetjenesten. Som et ledd i dette arbeidet skal kommunen ha en koordinerende enhet og sikre tilbud om individuell plan og koordinator til de som trenger det. Undersøkelsen viser at kommunen ikke i tilstrekkelig grad har lagt til rette for samhandling, og at det er flere utfordringer i samarbeidet mellom tjenestene. Silotenkning og mangel på styring på overordnet nivå oppgis som sentrale årsaker til dette.

Psykisk helse og rus i Nes kommune

29.06.2018
Revisjonen har undersøkt hvordan kommunen sikrer at pasienter eller brukere med psykiske vansker og/eller rusavhengighet får et helhetlig og koordinert tjenestetilbud. Kommunen skal legge til rette for god samhandling mellom tjenestene både innad i kommunen og med andre tjenesteytere, som for eksempel spesialisthelsetjenesten. Som et ledd i dette arbeidet skal kommunen ha en koordinerende enhet og sikre tilbud om individuell plan og koordinator til de som trenger det. Undersøkelsen viser at kommunen ikke i tilstrekkelig grad har lagt til rette for samhandling, og at det er flere utfordringer i samarbeidet mellom tjenestene. Silotenkning og mangel på styring på overordnet nivå oppgis som sentrale årsaker til dette.