bilde-rapport

Psykisk helse og rus i Rælingen kommune

15.08.2015
Revisjonen konkluderer med at Rælingen kommune i stor grad sikrer et helhetlig og koordinert tjenestetilbud til brukergruppen. Kommunen har et system som legger til rette for samarbeid. Det er imidlertid flere områder med potensial for forbedring; det er utfordringer i samarbeidet både med NAV og med spesialisthelsetjenesten. Individuell plan tilbys eller benyttes i liten grad og koordinerende enhet fungerer så langt ikke optimalt. Revisjonen anbefaler at det vurderes eller settes inn tiltak som styrker det lovpålagte og nødvendige samarbeidet innad i kommunen og opp mot spesialisthelsetjenesten, at det settes inn tiltak som sikrer den enkeltes rett til individuell plan og koordinator, samt tiltak som sikrer at koordinerende enhet fungerer i tråd med lovkrav.

Psykisk helse og rus i Rælingen kommune

15.08.2015
Revisjonen konkluderer med at Rælingen kommune i stor grad sikrer et helhetlig og koordinert tjenestetilbud til brukergruppen. Kommunen har et system som legger til rette for samarbeid. Det er imidlertid flere områder med potensial for forbedring; det er utfordringer i samarbeidet både med NAV og med spesialisthelsetjenesten. Individuell plan tilbys eller benyttes i liten grad og koordinerende enhet fungerer så langt ikke optimalt. Revisjonen anbefaler at det vurderes eller settes inn tiltak som styrker det lovpålagte og nødvendige samarbeidet innad i kommunen og opp mot spesialisthelsetjenesten, at det settes inn tiltak som sikrer den enkeltes rett til individuell plan og koordinator, samt tiltak som sikrer at koordinerende enhet fungerer i tråd med lovkrav.